LEGE Nr. 18 din 4 aprilie 1996  

privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

EMITENT: PARLAMENTUL  

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 11 aprilie 1996  

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.  

 

 

CAP. 1  

 

Dispozitii generale  

 

ART. 1  

 

Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice sau alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sint obligate sa asigure paza acestora.  

 

ART. 2  

 

In functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitatilor prevazute la art. 1, cu concursul de specialitate al politiei sau al jandarmeriei, stabilesc modalitatile concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societati specializate.  

Unitatile grupate pe un anumit spatiu, cu avizul politiei, pot organiza paza in comun cu gardieni publici, paza proprie sau prin societati specializate de paza. Conducatorii acestor unitati stabilesc forma de paza, obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind intocmirea planului de paza.  

La celelalte unitati, unde nu se poate realiza un sistem de paza organizat, conducatorii acestora sint obligati sa execute imprejmuiri, grile, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.  

 

ART. 3  

 

Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la  

 

art. 1 si 2.  

 

 

ART. 4  

 

Conducatorii unitatilor prevazute la art. 1 sint obligati ca, in cadrul masurilor de paza, sa introduca si sisteme de alarma impotriva efractiei, corespunzatoare importantei si specificului obiectivelor si bunurilor ce trebuie pazite.  

 

ART. 5  

 

Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei, care este obligatoriu si pentru modificarea planului. Acest aviz nu este necesar in cazul unitatilor la care paza se asigura cu efective de jandarmi .  

Prin planul de paza se stabilesc, in principal: numarul de posturi si amplasarea acestora, efectivul de personal de paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarma, masurile necesare pentru asigurarea transportului valorilor importante, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii.  

 

CAP. 2  

 

Formele de paza  

 

Sectiunea 1  

 

Paza cu efective de jandarmi  

ART. 6  

 

Paza obiectivelor de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea statului, economie, stiinta, cultura si arta, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agentii si reprezentante economice straine, precum si a valorilor deosebite se asigura cu efective de jandarmi.  

Paza cu efective de jandarmi se poate asigura si la sediile unor organisme internationale care desfasoara activitati pe teritoriul tarii, la cererea expresa a acestora, adresata Guvernului Romaniei.  

Obiectivele si valorile prevazute la alin. 1 si 2, precum si personalul, mijloacele materiale si financiare necesare asigurarii pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotarire a Guvernului.  

 

ART. 7  

 

Unitatile care beneficiaza de paza militara incheie contracte de prestari de servicii cu unitatile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.  

Serviciul de paza cu efective de jandarmi, se efectueaza contra cost, conform tarifelor legale. Unitatile bugetare beneficiare de paza cu efective de jandarmi, exceptate de la plata se stabilesc prin hotarire a Guvernului.  

 

ART. 8  

 

Paza cu efective de jandarmi se organizeaza si se executa potrivit planului de paza intocmit de comandantul unitatii militare si de conducatorul unitatii beneficiare, cu respectarea prevederilor art. 5.  

 

ART. 9  

 

In unitatile unde functioneaza concomitent paza cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societati specializate de paza, acestea se integreaza in sistemul de paza militara.  

 

Sectiunea a 2-a  

 

Paza cu gardieni publici  

 

ART. 10  

 

Paza bunurilor si valorilor detinute de persoanele juridice sau fizice se poate asigura si prin Corpul gardienilor publici.  

 

ART. 11  

 

Paza cu efective de gardieni publici se face conform Legii nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici.  

 

Sectiunea a 3-a  

 

Paza proprie  

 

ART. 12  

 

Obiectivele, bunurile si valorile, altele decit cele prevazute la art. 6, care necesita a fi pazite in mod permanent, se pot asigura prin paza proprie cu personal anume angajat.  

 

ART. 13  

 

Paza proprie se organizeaza in raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si a valorilor ce urmeaza a fi pazite, cu amplasarea, intinderea si vulnerabilitatea pe care le prezinta unele unitati si locuri din incinta acestora, cu numarul de schimburi in care se desfasoara activitatea, punctele de acces si alte criterii specifice.  

 

ART. 14  

 

Conducatorii unitatilor care detin, cu orice titlu, terenuri agricole sint obligati sa organizeze paza proprie pe cimp.  

Paznicii de cimp sint obligati sa asigure paza tuturor bunurilor de pe terenurile agricole, date in consemn, si sa sesizeze, la timp, organele competente despre producerea de calamitati, aparitia unor daunatori si alte evenimente de natura sa produca pagube agriculturii sau care produc poluarea mediului din zona.  

 

ART. 15

 

Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vinatoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigura de catre conducatorii unitatilor centrale de profil prin corpuri specializate de paza.  

Corpurile specializate de paza se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament aprobat prin hotarire a Guvernului.  

 

ART. 16  

 

Primarii sint obligati sa ia masuri ca in comune si sate sa se asigure paza bunurilor publice si ale cetatenilor de catre locuitorii acestora, prin rotatie, de catre gardieni publici, paznici salariati sau prin societatile specializate de paza, conform hotaririlor consiliilor locale, dupa consultarea prealabila a locuitorilor.  

Persoanele care executa paza prin rotatie trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 19 lit. a)-d).  

Plata serviciului de paza se va asigura din fondurile bugetare locale.  

 

ART. 17  

 

In functie de numarul personalului de paza propriu, format din paznici, portari si controlori de acces, necesar fiecarei unitati, se constituie formatii de paza conduse de un sef de paza, cu urmatoarea structura: categoria I, cu peste 100 de posturi personal de paza; categoria a II-a, cu posturi de personal de paza intre 51-100; categoria a III-a cu posturi de personal de paza intre 20- 50. In unitatile in care numarul personalului de paza este sub 20, conducatorii acestora vor numi un salariat care sa indeplineasca atributiile sefului de paza.  

 

ART. 18  

 

Personalul din paza proprie se doteaza cu uniforma, echipament de protectie si insemne distinctive, pe care le poarta in timpul executarii serviciului.  

Conditiile de acordare a uniformei, echipamentului de protectie, descrierea, baremul, precum si insemnele distinctive se stabilesc prin hotarire a Guvernului .  

Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitatilor poate fi dotat cu arme de foc, arme albe, bastoane din cauciuc, sprayuri lacrimogene si alte mijloace de aparare individuale, in raport cu importanta obiectivelor, bunurilor si valorilor pazite.  

 

ART. 19  

 

Persoana care urmeaza a fi incadrata ca paznic trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:  

a) sa fie cetatean roman si sa fi implinit virsta de 21 de ani;  

b) sa aiba aptitudini fizice si profesionale adecvate functiei;  

c) sa fie cunoscuta ca persoana corecta, cu o buna conduita cetateneasca si sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni comise cu intentie;  

d) sa aiba serviciul militar satisfacut;  

e) sa fie absolvent al scolii generale.  

Pot fi incadrate in functia de paznic si femei care indeplinesc conditiile prevazute la alin. 1, cu exceptia celei de la lit. d).  

 

ART. 20  

 

Personalul din paza proprie se incadreaza in munca numai cu avizul organului de politie. In cazul retragerii avizului, cel in cauza nu mai poate fi mentinut in serviciul de paza.  

 

Sectiunea a 4-a  

 

Paza prin societati specializate  

 

ART. 21  

 

Societatile specializate de paza se infiinteaza si functioneaza conform legii, cu autorizarea Inspectoratului General al Politiei.  

Conducatorii societatilor specializate de paza trebuie sa obtina avizul Inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul societatile respective.  

Organul de politie competent poate acorda avizul persoanelor care au cetatenia romana si domiciliul in tara, au implinit virsta de 21 de ani, poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce le revin, sint cunoscute cu o buna conduita cetateneasca si nu au antecedente penale.

 

ART. 22  

 

Conducatorii societatilor specializate de paza sint obligati sa asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii in organizarea si functionarea acestei forme de paza, in angajarea, pregatirea si controlul personalului, portul uniformei si al insemnelor distinctive, precum si in dotarea cu mijloace de interventie si aparare individuala, corespunzator art. 18 -20 din prezenta lege.  

Plata serviciilor de paza prestate de catre societatile specializate de paza se face pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii.  

Societatile specializate de paza nu pot adopta insemne, uniforme, accesorii de echipament sau denumiri asemanatoare cu cele ale autoritatilor publice de natura sa conduca la confuzii intre societatile specializate de paza si autoritatile publice.  

 

CAP. 3  

 

Paza transportului unor valori importante  

 

ART. 23  

 

Transportul valorilor importante, constind in sume de bani, titluri de credit, cecuri ori alte inscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de cultura si arta, precum si transportul armelor, munitiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, al substantelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase, se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate, asigurate, dupa caz, cu jandarmi, gardieni publici, paznici proprii sau ai societatilor specializate de paza, inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.  

Cuantumul sumelor de bani, al valorilor si al bunurilor ce urmeaza a fi pazite si transportate potrivit alin. 1 se stabilesc de conducatorul unitatii detinatoare si se consemneaza in planul de paza sau in contractul pentru prestarea serviciilor de paza.  

 

ART. 24  

 

Mijloacele destinate pentru transportul valorilor si al bunurilor prevazute la art. 23 alin. 1 se amenajeaza in mod corespunzator si se doteaza cu dispozitive tehnice de paza si de alarma care sa asigure securitatea deplina a acestora.  

In cazul in care transportul sumelor de bani si al altor valori nu se face cu mijloace anume destinate, conducatorul unitatii ia masuri ca persoana care efectueaza astfel de transporturi sa fie insotita de una sau de mai multe persoane desemnate din cadrul unitatii sau, cind situatia impune, de paznici.  

Persoana anume desemnata sau paznicul, prevazuti la alin. 2, pot fi inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.  

 

ART. 25  

 

Conducatorii unitatilor sint obligati sa asigure paza si sistemele de alarma impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a bunurilor prevazute la art. 23, a informatiilor, documentelor, datelor si obiectele cu caracter secret, precum si in locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter.  

Proiectele de instalare a sistemelor de alarma impotriva efractiei se avizeaza de catre organul de politie competent.  

 

CAP. 4  

 

Obligatiile si drepturile personalului de paza  

 

ART. 26  

 

Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate.  

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat:  

a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;  

b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea acestora;  

c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne; sa efectueze controlul la intrarea si la iesirea din incinta unitatii a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor si altor bunuri;  

d) sa nu permita accesul in obiectivele pazite persoanelor aflate in stare de ebrietate;  

e) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savirsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luind masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces- verbal despre luarea acestor masuri;

f) sa incunostinteze, de indata, conducerea unitatii si pe seful ierarhic despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;  

g) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, de combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sint de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri imediat dupa constatare;  

h) in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pe pompieri si sa anunte conducerea unitatii si politia;  

i) sa ia masuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor si a valorilor in caz de calamitati;  

j) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin politiei pentru prinderea infractorilor;  

k) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;  

l) sa poarte in timpul serviciului armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si conditiile prevazute de lege;  

m) sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului;  

n) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului; sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte, in prealabil, conducerea unitatii despre aceasta;  

o) sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici si sa fie respectuos in raporturile de serviciu;  

p) sa execute, in raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor pazite, orice alte sarcini care i-au fost fost incredintate potrivit planului de paza.  

 

ART. 27  

 

Seful formatiei de paza, pe linga obligatiile prevazute la art. 26, are si urmatoarele atributii:  

a) sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza, precum si modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine;  

b) sa informeze, de indata, conducerea unitatii si politia despre evenimentele privind activitatea de paza si sa tina evidenta acestora;  

c) sa propuna conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii de paza;  

d) sa tina evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului de paza, sa asigure pastrarea, intretinerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii;  

e) sa execute programul de pregatire profesionala specifica a personalului de paza din subordine.  

 

ART. 28  

 

Personalul de paza este asimilat, pe timpul executarii serviciului, persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice .  

 

CAP. 5  

 

Obligatiile conducatorilor de unitati  

 

ART. 29  

 

Conducatorii unitatilor prevazute la art. 1, in care functioneaza sisteme de paza, au urmatoarele obligatii:  

a) raspund de organizarea si functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe care le detin, cu orice titlu, aceste unitati;  

b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, specificul productiei si locul de dispunere a acestora;  

c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati;  

d) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul cum acesta isi executa atributiile de serviciu;  

e) asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma impotriva efractiei;  

f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si insemnele distinctive, in conditiile legii;  

g) asigura spatiile si amenajarile necesare pastrarii in deplina siguranta a armamentului si a munitiei destinate serviciului de paza;  

h) stabilesc reguli privind accesul si circulatia in interiorul obiectivului pazit;  

i) stabilesc responsabilitati pentru sefii compartimentelor de munca, in ceea ce priveste paza si siguranta utilajelor si instalatiilor.

Indeplinirea acestor sarcini se realizeaza cu sprijinul de specialitate al politiei.  

 

CAP. 6  

 

Atributiile organelor Ministerului de Interne  

 

ART. 30  

 

In vederea asigurarii pazei si sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, organele Ministerului de Interne au urmatoarele atributii:  

a) asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor si a bunurilor stabilite prin hotarire a Guvernului;  

b) acorda sprijin de specialitate la organizarea pazei in unitati si urmaresc executarea intocmai a masurilor stabilite prin planurile de paza;  

c) avizeaza incadrarea personalului de paza si a celui care executa proiectul de instalare, instaleaza sau asigura intretinerea mijloacelor de alarma si de paza si retrag avizul cind el nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege;  

d) acorda asistenta in activitatea de instruire a personalului de paza;  

asigura, in mod gratuit, autoritatilor si institutiilor publice, precum si agentilor economici cu capital de stat, armamentul necesar dotarii personalului de paza; asigura, pe baza de contract de inchiriere, dotarea cu armament a personalului de paza din celelalte unitati; conduc sedintele de tragere cu personalul de paza, incasind de la beneficiari contravaloarea munitiei folosite;  

e) controleaza modul in care se respecta dispozitiile legale cu privire la paza unitatilor, a bunurilor si a valorilor; stabilesc masurile ce urmeaza a fi luate, cit si termenele in care acestea trebuie indeplinite de catre conducatorul unitatii.  

 

CAP. 7  

 

Sisteme de alarma impotriva efractiei  

 

ART. 31  

 

In cadrul masurilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, conducatorii de unitati sint obligati sa asigure numai folosirea sistemelor de alarma impotriva efractiei, care sint certificate.  

Certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora, produse in tara sau importate, se face de catre un laborator de incercari pentru sistemele de alarma impotriva efractiei, autorizat si acreditat potrivit legii.  

 

ART. 32  

 

In proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrarilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sa se prevada instalarea sistemelor tehnice de paza si de alarma impotriva efractiilor.  

 

ART. 33  

 

Activitatea privind proiectarea, producerea, instalarea si intretinerea sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora se poate desfasura numai de persoanele fizice sau juridice autorizate de Inspectoratul General al Politiei.  

 

ART. 34  

 

Clasificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei se face in raport cu importanta bunurilor si valorilor ce urmeaza a fi aparate si cu categoria de importanta a constructiei, de catre societatile de asigurare.  

 

CAP. 8  

 

Sanctiuni  

 

ART. 35  

 

Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.  

 

ART. 36  

 

Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

a) neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei prevazute la art.  

3, 4, 14, 15 si 16;  

b) neluarea masurilor prevazute la art. 23 alin. 1, art. 24 alin. 1 si 2 si  

 

art. 25;  

 

 

c) neintocmirea planului de paza, conform art. 5, precum si neindeplinirea sarcinilor prevazute in acesta ori a masurilor stabilite de politie;  

d) incadrarea sau mentinerea in functie a personalului de paza, fara avizul politiei, prevazut la art. 20;  

e) incalcarea de catre personalul de paza a obligatiilor prevazute la art.  

26 si 27;  

f) neindeplinirea obligatiilor, de catre conducatorii unitatilor, prevazute  

 

la art. 29;  

 

 

g) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. 1 si 2, art. 22, art. 33 si art.  

43;  

h) instalarea de sisteme tehnice de alarma impotriva efractiei sau componente ale acestora, cu incalcarea prevederilor art. 31 alin. 1 si art. 33.  

 

ART. 37  

 

Contraventiile prevazute la art. 36 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:  

a) cu amenda de la 500.000 lei la 2.500.000 lei, contraventiile prevazute la lit. g) si h);  

b) cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei, contraventiile prevazute la lit. a), b), c), d) si f);  

c) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, contraventia prevazuta la lit.  

e).  

 

ART. 38  

 

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces- verbal incheiat de politisti, precum si de primar si de imputernicitii acestuia.  

 

ART. 39  

 

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plingere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savirsit contraventia.  

 

ART. 40  

 

Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.  

 

CAP. 9  

 

Dispozitii finale  

 

ART. 41  

 

Paza obiectivelor, a bunurilor si a valorilor apartinind componentelor sistemului national de aparare se asigura in conformitate cu reglementarile stabilite in cadrul acestor institutii.  

 

ART. 42  

 

Corpul gardienilor publici si societatile specializate de paza pot infiinta dispecerate de zona care sa semnaleze patrunderile prin efractie in unitatile si la persoanele fizice la care sint instalate sisteme de alarma.  

 

ART. 43  

 

Societatile specializate de paza, precum si persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei, infiintate pina la aparitia prezentei legi, sint obligate ca in termen de 3 luni de la publicarea acesteia sa obtina autorizatiile prevazute la art. 21 si, respectiv, la art. 33.

 

ART. 44  

 

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.  

Pe aceeasi data Decretul nr.477/1983 privind paza bunurilor, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.  

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.  

 

   * Art.2: “… regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.”

    * Art.3: “…la unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.”

    * Art.4: “…raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2…”

    * Art. 28. ”Conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori si suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmare impotriva efractiei …”

 

 

   Normativ I 18/2-02 Aprobat prin Ordinul 2014/18.12.2002

 

 

    * 4.3.1: "Sistemele de alarma impotriva efractiei se prevad la cladiri si spatii deschise sau compartimentate din cladiri, civile sau industriale care adopostesc valori importante materiale sau spirituale, pentru prevenirea efractiei si protectia vietii. Sistemele de alarma impotriva efractiei alese trebuie sa asigure valorilor si persoanelor expuse la un risc, un nivel de protectie (nivel de securitate) compatibil cu importanta si consecintele riscului susceptibil de a se produce"

 

 

    Normativ I 18/2-02 Aprobat prin Ordinul 2014/18.12.2002

 

 

    * 4.4.1: "Instalatiile de televiziune cu circuit inchis (TvCI) se prevad pentru unitatile care impun o supraveghere video (porti de acces, sectii de productie, unitati bancare, supermagazine, centre de afaceri, baraje, locuri de parcare, supraveghere trafic auto, etc.)"

    * 4.4.2: "Amplasarea camerelor d eluat vederi trebuie sa asigure atat eficienta cat si siguranta in functionare"

 

 

    Normativ I 18/2-02 Aprobat prin Ordinul 2014/18.12.2002

 

 

    * 4.5.1: "Sistemele de control acces se pot prevedea la usile principale ale cladirilor, ca posibilile deschizatori electronice pentru usi, porti, precum si deschiderea barierelor pentru accesul in parcaje, garaje, etc."

    * 4.5.3: "Instalatia cuprinde echipamentele pentru prelucrarea parolelor de acces (cod de bare, cod magnetic, de proximitate, cod numeric) recunoastere a acestora si permiterea accesului prin poarta sau usa respectiva."

 

NORMELE TEHNICE care trebuie respectate cu ocazia proiectării şi realizării sistemelor tehnice de protecţ 

 

ANEXA NR. 3 

NORMELE TEHNICE 

care trebuie respectate cu ocazia proiectării şi realizării  

sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1 - (1) În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (7) şi art. 69 litera “b” din Legea nr.333/2003, se emit prezentele norme, ce se aplică cu ocazia proiectării, instalării şi utilizării sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei.

(2) Normele se adresează atât societăţilor licenţiate specializate să execute astfel de lucrări cât şi beneficiarilor de sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare, având caracter obligatoriu. 

(3 Aplicaţiile cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se vor proiecta, instala şi utiliza cu respectarea prezentelor norme. 

Art. 2 - Configuraţia sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei va fi stabilită în funcţie de importanţa, valorilor umane şi materiale şi a nivelului de risc evaluat. 

Art. 3 - (1) Echipamentele şi elementele componente ale acestor sisteme pot fi utilizate în România în conformitate cu prevederile legii. 

(2) În vederea certificării componentelor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se înfiinţează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române un laborator de încercări pentru clasificarea acestora şi stabilirea clasei de securitate în care se încadrează. 

Art. 4 - Sunt supuse avizării proiectele sistemelor de alarmare destinate: unităţilor financiar-bancare, instituţiile de interes public, cazinourile, casele de schimb valutar şi amanet, spaţiile comerciale mari, magazinele de arme şi muniţii, staţiile de comercializare a produselor petroliere, deţinătorii de produse ori substanţe toxice, unităţile speciale şi alte obiective cu aglomerări de persoane ori valori însemnate. 

 

CAPITOLUL II 

Echipamentele componente ale sistemelor tehnice de 

protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei 

 

Art. 5 - (1)Sistemele tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei realizează securitatea mecanică şi electronică a obiectivului protejat. 

(2) Configurarea se realizează prin asocierea de elemente de protecţie mecanică şi echipamente electronice astfel încât împreună să se completeze şi să realizeze gradul de siguranţă corespunzător nivelului de risc evaluat. 

(3) Securitatea mecanică constă în amenajări realizate cu elemente de protecţie care au rolul de a asigura condiţii sigure de natură a nu periclita viaţa sau integritatea persoanelor, respectiv valorilor. 

(4) Securitatea electronică se realizează prin instalarea de echipamente cu destinaţii pentru: detectarea pătrunderii neautorizate sau împotriva efracţiei, control acces şi supraveghere video. 

Art. 6 - Structura subsistemului antiefacţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, telecomenzi, elementele de detecţie şi echipamentele de avertizare şi semnalizare. 

Art. 7 - Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrală care gestionează punctele de control, unităţi de comandă, cititoarele, broaştele sau yalele electromagnetice de acţionare a uşilor. 

Art. 8 - Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componenţă camerele video, echipamentele de multiplexare, vizualizare şi stocare a imaginilor. 

Art. 9 - Protecţia mecano-fizică se asigură cel puţin în spaţiile în care depozitează şi manipulează valori. 

Art. 10 - Clasele de siguranţă a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi stabilite cu respectarea prevederilor standardelor româneşti sau europene.  

 

 

CAPITOLUL III 

Reguli de proiectare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei 

 

Art. 11 - (1) Proiectele sistemelor de alarmare vor fi întocmite de personalul tehnic avizat al societăţilor licenţiate în acest sens, cu respectarea prezentelor norme tehnice. 

(2) Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se realizează cu respectarea normelor în domeniu şi a celor proprii unităţilor, ţinându-se seama de gradul de protecţie stabilit de conducerea unităţilor în funcţie de valorile ce trebuie protejate (umane şi materiale), existenţa şi situarea zonelor vitale, căile de acces, circulaţia personalului propriu şi al clienţilor, amenajările mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de pază şi depărtarea faţă de echipajul specializat de intervenţie cu care unitatea are contract de prestări servicii. 

 

Art. 12 - Proiectele de execuţie ce urmează a fi avizate se vor prezenta la Serviciul poliţiei de ordine publică al inspectoratului judeţean pe a cărui rază teritorială se află obiectivul sau la Direcţia Generală de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, după caz, şi vor cuprinde următoarele documente: 

a) cererea de avizare a beneficiarului, care va conţine: adresa beneficiarului şi a obiectivului ce urmează a fi protejat, numărul de telefon/fax, obiectul proiectului şi termenul de realizare, societatea care execută lucrarea şi numărul licenţei emise de Inspectoratul General al Poliţiei Române,  

personalul care a întocmit, verificat şi aprobat proiectul şi şeful de lucrare cu numerele avizelor eliberate de poliţie; 

b) planul cuprinzând amplasamentul şi împrejurimile obiectivului la care urmează să se execute lucrarea de instalare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, cu denumirea străzilor şi a clădirilor cu care se învecinează (schiţă); 

c) elemente privind construcţia: tipul construcţiei (veche, nouă, reamenajată, în construcţie), dimensiunile încăperilor (înălţime, lungime, lăţime), cât şi destinaţia acestora, toate fiind realizate la o scară convenabilă. La clădirile vechi sau la cele care se reamenajează, în mod obligatoriu, trebuie să se facă referire la materialele de construcţie, grosimea pereţilor exteriori, a plafoanelor şi pardoselilor, cât şi pereţilor camerelor unde se păstrează valori. Pentru suprafeţele vitrate, ferestre şi uşile de acces se va preciza modul de protejare cu mijloace mecano-fizice şi clasa de siguranţă a acestora.

d) prezentarea tabelară a structurii sistemului de alarmare împotriva efracţiei (efracţie, control acces, TVCI) propus pentru instalare: denumirea şi tipul elementelor (componentelor), numărul acestora, denumirea firmei producătoare, furnizorul, avize de calitate; 

e) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare împotriva efracţiei, elementul de detecţie alocat, modul de programare al zonei şi partiţia din care face parte (prezentare tabelară), iar notarea elementelor de detecţie din structura sistemului de alarmare împotriva efracţiei se va regăsi în desenele proiectului. 

f) specificarea locului de amplasare al centralei de alarmare împotriva efracţiei şi a tastaturilor de comandă precum şi al echipamentelor de control acces şi TVCI; 

g) calculul energetic al sistemului din care să rezulte autonomia acestuia în cazul scoaterii din funcţiune a reţelei de tensiune; 

h) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului de alarmare împotriva efracţiei, performanţe, domenii de utilizare, descrierea funcţională, posibilităţi de programare şi alte facilităţi cu anexarea prospectelor producătorului; 

i) modul de asigurare a garanţiei, service-lui şi intervenţiei în cazul defectării sistemului de alarmare împotriva efracţiei. Termenul maxim de remediere a defecţiunilor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei instalate în obiectivele de importanţă va fi de maxim 12 ore în localitatea firmei instalatoare, respectiv 24 ore în alte localităţi; 

j) jurnalul de cabluri; 

k) documentele de certificare pentru echipamentele utilizate, emise de un laborator acreditat conform legii; 

l) desenele obiectivului cu amplasarea elementelor componente sistemului, care vor fi întocmite la o scară convenabilă, folosindu-se simboluri standardizate. 

Art. 13 - (1) Proiectele vor fi întocmite cu respectarea următoarelor cerinţe: 

a) întocmirea în două exemplare, unul se va preda beneficiarului pe bază de proces verbal, celălalt se va păstra de proiectant în regimul documentelor secrete de serviciu, cu respectarea legii. 

b) înregistrarea proiectelor de proiectant, atribuirea unui cod şi numerotarea filelor, cu specificarea numărului total de file, în antetul sau subsolul cărora se vor trece codul şi denumirea firmei proiectante; 

c) realizarea paginii de titlu, cu menţionarea obiectivului şi a personalului care a întocmit documentaţia; 

(2) Accesul la proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei este permis numai personalului autorizat, care are atribuţii profesionale în legătură cu acesta. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

Reguli ce trebuiesc respectate la producerea echipamentelor 

componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei 

 

Art. 14 - Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate electronică se realizează numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: 

a) – să fie conforme cu standardele româneşti sau internaţionale; 

b) – să asigure funcţiile proiectate şi aprobate. 

 

Art. 15 - Nu este permisă modificarea produselor fără acordul producătorului şi organelor de poliţie.  

 

CAPITOLUL V 

Reguli ce trebuiesc respectate la amplasarea echipamentelor 

componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei 

 

Art. 16 - (1) Centrala de alarmă va fi amplasată într-un loc mai puţin frecventat de angajaţii unităţii şi inaccesibil persoanelor străine. 

(2) Tastatura de comandă a sistemului de alarmare împotriva efracţiei se amplasează la distanţă faţă de centrală şi va fi cât mai aproape posibil de zona intrării, pentru reducerea timpului de temporizare declarat zonei de intrare, durata fiind stabilită la cel mai scurt timp posibil. 

(4) La obiectivele protejate cu sisteme, unde există pază umană, în spaţiul postului de pază va fi instalată tastatură cu caractere alfanumerice pentru recepţionarea mesajelor în clar şi în mod silenţios pentru situaţiile de hold-up. 

(5) Detectoarele de prezenţă vor supraveghea, cu prioritate, valorile protejate şi căile posibile de pătrundere dinspre exterior şi vor fi fixate pentru nu permite modificarea zonei supravegheate. 

(6) Toate elementele componente ale sistemului vor fi protejate împotriva intervenţiei neautorizate şi vor fi montate conform prospectului producătorului. 

(7) Traseele de cabluri ale sistemului se vor realiza prin tubulatură sau jgheab aparent de mascare. 

(8) Semnalizarea stării de alarmare împotriva efracţiei va fi realizată atât local, prin intermediul a cel puţin două avertizoare acustice, din care unul de exterior cu autoalimentare şi flash luminos, cât şi la distanţă.

(11) Sirenele vor fi amplasate la o înălţime maximă permisă de spaţiu pentru a îngreuna anihilarea lor, iar cea exterioară într-o poziţie vizibilă din strada principală limitrofă. 

(12) Comunicatorul radio utilizat pentru conectarea sistemului local la dispeceratul de monitorizare, va fi supravegheat prin detector de prezenţă declarat pe zonă instantanee şi se va monta într-o zonă cât mai neaccesibilă. 

Art. 17 - (1) Este interzisă instalarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei fără sursa de rezervă care să asigure autonomia energetică în caz de cădere a reţelei de tensiune. 

(2) Sursa principală de alimentare a sistemului trebuie să fie reţeaua electrică de tensiune, iar cea de rezervă: acumulatorii, UPS ori grupuri generatoare, care să poată asigura funcţionarea normală a acestuia minim 24 de ore cu 30 de minute în starea de avertizare sonoră. În cazul obiectivelor amplasate în zone izolate din mediul rural, autonomia va creşte la 72 de ore. În situaţia existenţei grupului generator, dimensionarea acumulatorilor se face numai pentru perioada de pornire a grupului.  

(3) Pentru echipamentele TVCI se va asigura o autonomie la înregistrare de cel puţin 30 minute de la căderea reţelei de tensiune. 

(4) Racordarea la reţeaua electrică de tensiune a sistemului de alarmare se va realiza printr-un circuit separat de alţi consumatori de energie electrică, iar tabloul electric respectiv va fi protejat împotriva deschiderii de persoane neautorizate. 

Art. 18 - (1) Prin subsistemul de control acces se va limita pătrunderea persoanelor neautorizate în spaţiile protejate (casierie, informatică, dispecerat pază, acces spre tezaur).  

Art. 19 - (1) Amplasarea camerelor de luat vederi în zonele de acces în unitate trebuie să asigure o imagine de detaliu pentru memorarea tuturor persoanelor care au intrat în unitate (vedere din faţă) şi o imagine de ansamblu pentru zona de lucru cu publicul.  

(2) Spaţiul care nu este permanent iluminat şi este supravegheat prin camere TV va fi prevăzut cu proiector în infraroşu. 

(3) În situaţiile în care nu există dispecerat local, videorecorderul sau înregistratorul digital se va amplasa într-un spaţiu bine protejat, asigurat şi încuiat corespunzător, pentru eliminarea posibilităţii sustragerii casetelor video sau a înregistratorului digital, în special în timpul producerii unui eveniment. 

 

CAPITOLUL VI 

Activitatea de instalare şi utilizare a sistemelor de 

alarmare împotriva efracţiei 

 

Art. 20 - (1) Instalarea echipamentelor poate începe, de regulă, după obţinerea avizului de la organul de poliţie competent pe proiectul aplicaţiei. 

(2) Executantul va asigura respectarea proiectului avizat. 

Art. 21 - (1) Beneficiarul sistemului are obligaţia schimbării periodice a codurilor de utilizare a echipamentelor şi ori de cîte ori a fost sesizat că unuia dintre utilizatori i-a fost desconspirat codul şi va testa periodic funcţionarea sistemului. 

(2) La recepţia de terminare a lucrărilor şi punerea în funcţiune (numai pentru obiective importante), beneficiarul are obligaţia de a solicita la inspectoratul judeţean de poliţie participarea specialistului poliţiei, care va verifica respectarea proiectului avizat. 

(3) Instalatorul va asigura instruirea personalului utilizator aparţinând beneficiarului, ocazie cu care va fi încheiat un document în acest sens. 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII 

Asigurarea întreţinerii şi service-ului sistemelor de  

alarmare împotriva efracţiei 

 

Art. 22 - (1) Sistemele de alarmare împotriva efracţiei trebuie periodic verificate şi întreţinute de personal al firmei instalatoare, sau după caz, de firma care asigură service-ul.  

(2) Beneficiarii sistemelor supuse avizării sunt obligaţi să încheie contract de service cu societăţi licenţiate, cu respectarea timpului de intervenţie la deranjamente care nu trebuie să depăşească 12 ore în localitate, respectiv 24 ore pentru societăţile cu sediul în afara localităţii obiectivului şi de remediere în maxim 24 ore. 

Art. 23 - (1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei, firma executantă va preda obligatoriu beneficiarului-utilizator următoarele documente:  

a)- proiectul sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi avizul organului de poliţie; 

b)- instrucţiuni de utilizare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei; 

c)- documentele care atestă instruirea profesională a personalului utilizator; 

d)- jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei. 

(2) În jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei vor fi consemnate toate persoanele care au participat la instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi apoi evenimentele tehnice survenite în funcţionarea sa.

(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul-utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licenţiate care asigură service-ul.  

(4) În jurnal se vor menţiona evenimentele care au influenţat funcţionarea sistemului şi verificările tehnice periodice, consemnându-se:data şi ora apariţiei defectului, data şi ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, semnătura.  

(5) Verificările tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională şi în stare de funcţionare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, urmărindu-se dacă, sistemul este funcţional în totalitatea sa, elementele de detecţie au suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din zona supravegheată şi asigură transmitere la distanţă a semnalelor.  

Art. 24 - La solicitarea beneficiarului societatea care a instalat sistemul sau a asigurat întreţinerea acestuia are obligaţia predării, pe bază de proces verbal, codurilor de programare a centralelor şi documentaţia aferentă. 

 

CAPITOLUL VIII 

Activitatea de monitorizare a sistemelor de alarmare 

 

Art. 25 - (1) Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se pot conecta la dispeceratele de monitorizare a alarmelor avizate de poliţie. 

(2) Prin monitorizarea unui sistem trebuie să se asigure transmiterea către centru de monitorizare a cel puţin 5 tipuri de semnale (efracţie, hold-up, armare/dezarmare, cădere reţea tensiune, etc) precum şi verificarea cel puţin o dată la 12 ore a stării sistemului obiectivului conectat. 

Art. 26 - În funcţie de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele dispeceratelor vor asigura verificarea stării sistemului conectat, în următoarele condiţii: 

a) obiective rezidenţiale – cel puţin o dată la 24 ore; 

b) obiective comerciale – cel puţin o dată la 12 ore; 

c) obiective financiar-bancare – cel puţin o dată la 3 ore; 

d) obiective strategice – cel puţin o dată la oră. 

(3) Este interzisă conectarea pe linie telefonică a obiectivelor cu reţea de telecomunicaţii vulnerabilă (traseele de cable sunt realizate aparent, cofret în exterior neasigurat etc.), fără acordul beneficiarului. 

(4) Pentru obiectivele conectate pe linie telefonică, sistemul de alarmare împotriva efracţiei local va asigura monitorizarea liniei telefonice folosite, realizând totodată şi avertizarea prin sirena exterioară în caz de defecţiune ori sabotaj.  

(5) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnică a timpului de sosire a agenţilor la obiectiv, pentru determinarea exactă a perioadei de intervenţie la evenimentul înregistrat. 

(6) Organizarea dispeceratelor de zonă se realizează prin monitorizarea sistemelor de alarmare ale obiectivelor din localitatea unde funcţionează centrul şi zonele limitrofe, asigurându-se o intervenţie la eveniment în timp util. 

 

CAPITOLUL IX 

Sistemele de alarmare împotriva efracţiei destinate 

unităţilor financiar-bancare 

 

Secţiunea 1 

Reguli privind concepţia sistemelor 

 

Art. 27 - (1) Structura sistemului de alarmare împotriva efracţiei va corespunde următoarelor cerinţe: 

a) - se va aloca câte o zonă sau adresă distinctă în centrala de alarmare împotriva efracţiei fiecărui elemet de detecţie, cu excepţia cazurilor în care pentru o încăpere s-au prevăzut mai multe detectoare; 

b) - se vor organiza partiţii în centrala de alarmare împotriva efracţiei pentru zonele antetezaur – tezaur, postul de pază, oficiul de calcul, traseele personalului de pază spre grupul sanitar, uşile de acces, sau pentru alte compartimente stabilite de factorii de decizie ai unităţii; 

c) - se vor aloca obligatoriu, tastaturi pentru partiţia tezaurului şi postului de pază, aceasta din urmă fiind de tip alfanumeric; 

e) - butoanele şi pedalele de panică vor fi cu reţinere şi deblocare cu cheie (memorare mecanică), iar la casierie butoanele se vor dubla cu padale; 

h) – butonul de panică destinat personalului de pază va fi mobil. 

h) - se va asigura transmisia semnalelor de alarmă persoanelor autorizate. 

 

Secţiunea a 2-a 

Echipamentele utilizate şi funcţiile acestora: 

 

Art. 28 - (1) Echipamentele sistemului antiefracţie pot fi utilizate în aplicaţiile sistemelor de securitate din instituţiile financiar-bancare dacă îndeplinesc funcţiile descrise mai jos. 

(2) Centrala de alarmare împotriva efracţiei va dispune de următoarele facilităţi: 

a)- memorarea de evenimente în timp real, cu posibilitatea vizualizării şi listării acestora;

b)- număr corespunzător de zone pentru alocarea elementelor de detecţie din fiecare spaţiu supravegheat (fac excepţie elementele din aceeaşi încăpere); 

c)- partiţionarea zonelor pentru asigurarea individualizării anumitor spaţii ori trasee; 

d)- tastatură alfanumerică detaşabilă pentru montare la distanţă; 

e)- coduri de utilizare pentru individualizarea acestora; 

f)- comunicator pentru transmitere la distanţă. 

Art. 29 - (1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit închis - TVCI pot fi utilizate în aceste aplicaţii dacă sunt de înaltă rezoluţie, în conformitate cu standardele europene, dispun de compensarea automată a luminii şi vor cuprinde ca parte componentă obligatorie, înregistrarea permanentă a imaginilor din zonelor supravegheate. 

(2) Compactarea datelor în vederea înregistrării simultane a tuturor imaginilor preluate de camerele TV, se va realiza numai cu ajutorul multiplexoarelor care au funcţia de generare dată şi oră. 

(3) Înregistrarea imaginilor se va realiza cu ajutorul videorecorderelor time lapse ori echipamente digitale de înregistrare şi redare care corespund cerinţelor tehnice din prezentele norme. 

(4) Camerele TV vor fi de format 1/2 ori 1/3 inch, cu obiectiv interschimbabil pentru alegerea unei lărgimi şi profunzimi adecvate a imaginilor, în funcţie de zona supravegheată, urmărindu-se ca din imaginile înregistrate să se poată realiza identificarea persoanelor.  

(5) Pentru vizualizarea imaginilor multiplexate, se vor prevedea monitoare TV cu diagonală mai mare de 14 inch. 

(6) Arhivarea imaginilor înregistrate se va realiza pe o perioadă de 30 de zile. 

Art. 30 - Echipamentele de înregistrare şi redare trebuie să dispună de următoarele facilităţile: 

a) - să asigure înregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră; 

b) - dispune de facilitatea copierii unor imagini selectate; 

c) - calitatea imaginii să permită identificarea persoanelor; 

d) - să fie omologate pentru această destinaţie. 

Art. 31 - (1) În situaţia producerii de evenimente, casetele ori suporţii cu imaginile înregistrate se păstrează până la soluţionarea cazului, iar pentru cele de competenţa poliţiei, casetele se pun la dispoziţia organelor de cercetare, la solicitarea scrisă a acestora.  

(2) Instalatorul sistemului va pune la dispoziţia organului de cercetare, logistica necesară pentru prelucrarea imaginilor stocate.  

Art. 32 - Echipamentele din componenţa subsistemului de control acces vor asigura următoarele funcţii: 

a) memorarea în timp real a accesărilor punctelor de control; 

b) monitorizarea uşilor, semnalizarea în caz de rămânere a uşii în poziţie deschisă şi alarmare pentru deschidere neautorizată (fără confirmare); 

c) corelare de funcţii cu dată şi oră; 

Art. 33 - Elementele de protecţie mecano-fizice vor avea clasele de siguranţă stabilite în funcţie de valorile protejate şi nivelul de risc evaluat. 

Art. 34 - (1) Ferestrele exterioare situate până la o înălţime de 3 metrii, vor fi fixe şi vor asigura întârzierea pătrunderii în unitate. 

(2) – Uşile exterioare destinate transferului de valori vor fi acţionate numai din interior. 

(3)- Casieria în sistem închis trebuie să asigure protecţia la acţiunea armelor de foc a persoanelor. 

(4)- Casieria în sistem deschis sunt dotate cu distribuitoare de numerar cu deschidere temporizată. 

(5)- Distribuitoarele automate de numerar se vor fixa pentru a asigura o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN. 

 

CAPITOLUL X 

Structura minimă a sistemului de alarmare împotriva 

efracţiei pe categorii de obiective 

 

Secţiunea 1 

Unităţile financiar-bancare 

 

Art. 35 - (1) Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică va avea următoarea componenţă:  

a) Subsistemul antiefracţie va proteja punctele de acces în unitate şi spaţiile cu valori; 

Echipamentele vor asigura memorarea în timp real pe o durată de cel puţin 30 de zile a evenimentelor, partiţionarea pentru zonele de acces, valori şi trasee de patrulare, posibilitatea transmiterii semnalelor la dispecerat. 

Zonele de importanţă vor fi protejate prin detectori cu principii diferite de funcţionare, inclusiv cu senzori tip “capcană” (neprecizaţi în proiect). 

De asemenea, personalul de conducere şi din zonele cu riscuri vor dispune de elemente de semnalare a pericolului şi coduri personalizate de acces în sistem.  

b) Subsistemul de control acces va limita accesul persoanelor neautorizate în spaţiile importante, va memora în timp real (30 zile) accesările punctelor de control şi va permite deschiderea din interior în caz de calamităţi; 

c) Subsistemul de televiziune cu circuit închis (TVCI) va supraveghea zonele de acces în unitate (imagine frontală-vedere de detaliu), zonele de lucru cu publicul şi de vehiculare a valorilor, inclusiv bancomatele; 

Art. 36 - Ferestrele sau/şi vitrajele exterioare situate până la o înălţime de 3 metri vor fi prevăzute cu geamuri rezistente la atacuri manuale, având clasa de rezistenţă corespunzătoare standardului european EN 356, dacă nu sunt protejate prin alte elemente de securitate mecanică.

(2) – Uşile exterioare destinate zonelor de valori vor avea una din clasele de rezistenţă prevăzute de standardul european ENV 1627. 

(3) - Camerele, containerele şi dulapurile de date vor avea clasa de rezistenţă conform tipurilor de purtători de date (hârtie, dischete, discuri optice etc.), conform SR EN 1047. 

(4) – Ghişeele de casierie se vor certifica şi vor avea cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardele europene EN 1063 şi EN 1522. 

(5) – Tezaurul, seifurile, inclusiv ale distribuitoarelor automate de numerar vor avea cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european SR EN 1143, nivelul de rezistenţă stabilindu-se în funcţie de valorile protejate.  

 

Secţiunea a 2-a 

Sisteme destinate obiectivelor comerciale: 

supermarketuri, marketuri, cash & carry, spaţii comerciale mari 

 

Art. 37 - (1) Sistemul de alarmare împotriva efracţiei va cuprinde:  

Subsistem antiefracţie, TVCI şi control acces; 

(2) Subsistemul antiefracţie trebuie să asigure protejarea căilor de acces în spaţiul obiectivului şi a zonelor cu valori precum şi memorarea în timp real a evenimentelor pe o durată de 30 de zile; 

În situaţiile în care există vitrină pentru supravegherea acestora se vor prevede detectoare de geam spart. 

Echipamentele din structura TVCI vor asigura înregistrarea imaginilor pe cel puţin 30 de zile şi vor fi protejate împotriva agresorilor.  

Art. 38 - (1) Suprafeţele vitrate unde sunt expuse valori vor prezenta cel puţin gradul de rezistenţă minim prevăzut de standardul european EN 356. 

(2) – Seifurile vor avea cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european SR EN 1143.  

(3) – Spaţiile de depozitare şi de prelucrare a valorilor monetare vor asigura protecţia la efracţie cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european ENV 1627. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Sistemele destinate caselor de schimb valutar, amanet, 

magazinelor de comercializare arme şi muniţii şi casierii 

colectoare 

 

Art. 39 - (1) Sistemele pentru case de schimb valutar, amanet, magazinele de comercializare arme şi muniţii şi casierii colectoare vor avea în componenţă: echipamente antiefracţie, control acces, TVCI şi protecţie mecanică 

(2) Echipamente vor asigura: memorarea evenimentelor în timp real pe o perioadă de 20 zile, transmiterea la distanţă, protejarea casei de bani cu senzori de vibraţii şi a spaţiului de amplasare a acesteia cu detectoare cu principii diferite de funcţionare, cel puţin două detectoare, tastatură montată la distanţă, coduri de utilizare individualizate,  

Echipamentele din structurura TVCI vor fi montate conspirat şi vor fi asigurate mecanic împotriva agresorilor, asigurând înregistrarea imaginilor pe o perioadă de minim 10 zile. 

Art. 40 - (1) Pereţii despărţitori ai casei de schimb/amanet vor avea rezistenţa mecanică corespunzătoare claselor prevăzute de standardul european ENV 1627. 

(2) Ghişeele de schimb vor fi prevăzute cu geam antiglonţ şi sertar cu preluare indirectă a valorilor, asigurând protecţie la acţiunea armelor de foc corespunzătoare standardului european EN 1522. 

(3) Seifurile vor avea cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european SR EN 1143, iar cele sub 1000 kg vor fi fixate în zid ori pardoseală. 

Art. 41 - În situaţia în care obiectivele din această gamă nu au pază umană permanentă, sistemul se va conecta la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.  

 

Secţiunea a 4-a 

Sistemele destinate instituţiilor de utilitate publică 

 

Art. 42 - Subsistemul antiefracţie va proteja spaţiile unde se deţin bunuri, valori ori documente clasificate.  

Art. 43 - Supravegherea video se va realiza în zonele de acces şi în spaţiile destinate publicului.  

Art. 44 - Arhivarea imaginilor înregistrate se vor păstra minim 30 de zile. 

Secţiunea a 5-a 

Sistemele pentru spaţiile destinate manifestărilor culturale ori sportive: stadioane, săli de sport, săli de spectacole 

 

Art. 45 - Subsitemul antiefracţie va proteja zonele cu valori, asigurându-se şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.  

Art. 46 - Se va realiza supravegherea video a căilor de acces, a holurilor precum şi zona tribunelor destinate spectatorilor. 

Art. 47 - Arhivarea imaginilor înregistrate se vor păstra minim 10 zile. 

 

Secţiunea a 6-a 

Sistemele pentru spaţiile de depozite cu diverse destinaţii, staţii de comercializare produse petroliere 

 

Art. 48 - Subsitemul antiefracţie va proteja zonele cu valori, asigurându-se şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.  

Art. 49 - Se va realiza supravegherea video a căilor de acces, a holurilor precum şi zona pompelor de distribuţie, asigurându-se identificarea numerelor autovehiculelor şi persoanelor din zonă. 

Art. 50 - Arhivarea imaginilor înregistrate se vor păstra minim 20 zile. 

 

CAPITOLUL XI 

Dispoziţii finale 

 

Art. 51 - Modificările şi completările sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se vor efectua numai de firme licenţiate, după obţinerea avizului poliţiei, acestea urmând a fi anexate proiectului iniţial. 

Art. 52 - Modernizarea ori înlocuirea echipamentelor componente sistemelor de securitate se va executa la expirarea duratei medii de bună funcţionare a produselor ori când nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare.  

Legea nr.333 din 08/07/2003(partea 1) 

 

Lege nr. 333 din 08/07/2003 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 22/07/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 

 

CAPITOLUL I 

Dispozitii generale  

 

 

Art. 1. - (1) Paza si protectia sunt activitãti desfãsurate prin forte si mijloace specifice, în scopul asigurãrii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor împotriva oricãror actiuni ilicite care lezeazã dreptul de proprietate, existenta materialã a acestora, precum si a protejãrii persoanelor împotriva oricãror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizicã sau sãnãtatea.  

(2) Paza si protectia se realizeazã prin forte si mijloace militare sau civile, de cãtre institutiile specializate ale autoritãtilor administratiei publice, sau în regim privat, de cãtre proprietarii sau detinãtorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de cãtre societãtile specializate de pazã si protectie.  

Art. 2. - (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societãtile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societãtile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unitãti, sunt obligate sã asigure paza acestora.  

(2) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personalã la serviciile unor societãti specializate de pazã si protectie, în conditiile prezentei legi.  

Art. 3. - (1) În functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducãtorii unitãtilor prevãzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de pazã, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitãti concrete de organizare si de executare a pazei, dupã caz, cu efective de jandarmi, pazã cu gardieni publici, pazã proprie sau pazã prin societãti specializate.  

(2) Unitãtile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza în comun cu gardieni publici, pazã proprie sau prin societãtile specializate de pazã. Conducãtorii acestor unitãti stabilesc forma de pazã, obligatiile si rãspunderile fiecãrui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pazã.  

(3) La unitãtile unde nu este posibilã realizarea unui sistem de pazã organizat, conducãtorii acestora sunt obligati sã execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmã sau alte asemenea mijloace necesare asigurãrii pazei si integritãtii bunurilor.  

(4) Protectia demnitarilor români si a celor strãini pe timpul sederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora se asigurã de Serviciul de Protectie si Pazã, conform atributiilor prevãzute în legea specialã de organizare si functionare a acestuia.  

(5) Protectia magistratilor, a politistilor si jandarmilor, precum si a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care viata, integritatea corporalã sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenintãri, se asigurã de Ministerul de Interne*), potrivit legii.  

___________

*) Conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 64/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Administratiei si Internelor.  

 

 

Art. 4. - Rãspunderea pentru luarea mãsurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducãtorilor unitãtilor prevãzute la art. 2 alin. (1).  

Art. 5. - (1) Paza se organizeazã si se efectueazã potrivit planului de pazã, întocmit de unitatea ale cãrei bunuri sau valori se pãzesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pazã.  

(2) Pentru unitãtile la care paza se asigurã cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este obligatoriu.  

(3) Prin planul de pazã se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului pãzit, în zona respectivã, numãrul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pazã, amenajãrile, instalatiile si mijloacele tehnice de pazã si de alarmare, consemnul posturilor, legãtura si cooperarea cu alte organe cu atributii de pazã a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune în diferite situatii. De asemenea, vor fi prevãzute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducãtorului unitãtii, precum si documentele specifice serviciului de pazã.  

(4) În cazul unitãtilor în care paza se asigurã cu efective ale jandarmeriei, ale societãtilor specializate de pazã si protectie, ale gardienilor publici sau combinat, întocmirea planului de pazã se face de cãtre conducãtorii unitãtilor beneficiare împreunã cu comandantii/sefii acestor efective.  

(5) Documentele specifice necesare executãrii si evidentei serviciului de pazã, cu exceptia celui executat cu efective de jandarmi, si modelele acestora se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.  

 

 

CAPITOLUL II 

Formele de pazã  

 

 

SECTIUNEA 1 

Paza cu efective de jandarmi  

 

 

Art. 6. - (1) Paza obiectivelor de importantã deosebitã pentru apãrarea tãrii, activitatea statului, economie, stiintã, culturã si artã, ale unor institutii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agentii si reprezentante economice strãine, a sediilor unor organizatii internationale, precum si a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigurã cu efective de jandarmi.  

(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura si la sediile unor organisme internationale care desfãsoarã activitãti pe teritoriul tãrii, la cererea expresã a acestora, adresatã Guvernului României.  

(3) Unitãtile bugetare si sediile misiunilor diplomatice, precum si unitãtile de interes strategic care detin instalatii ori obiective de o deosebitã importantã nationalã, beneficiare de pazã cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la platã, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.  

(4) Obiectivele de importantã deosebitã care nu sunt asigurate cu pazã militarã în timp de pace si se iau în pazã, la mobilizare, de cãtre Jandarmeria Românã se stabilesc, din timp de pace, prin hotãrâre a Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii si se aprobã, la declararea mobilizãrii, prin hotãrâre a Guvernului.  

(5) Obiectivele si valorile prevãzute la alin. (1) si (2), precum si personalul, mijloacele materiale si financiare necesare asigurãrii pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.  

(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situatii care nu suferã amânare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporarã a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decât cele prevãzute la alin. (1) si (2).  

(7) Prin situatii care nu suferã amânare se întelege stãrile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine si tulburarea gravã a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publicã sau privatã, care impun luarea de îndatã sub pazã cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafete de teren, altele decât cele prevãzute la alin. (1) si (2), precum si situatiile în care organele de stat cu atributii în domeniul apãrãrii, ordinii publice si sigurantei nationale, în caz de pericol iminent, solicitã expres aceastã interventie.  

(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobatã în conditiile alin. (6), se ridicã dupã încetarea situatiei deosebite care a impus instituirea acesteia.  

(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizeazã, de regulã, prin hotãrâre a Guvernului, în cazurile prevãzute la alin. (1) si (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, în toate situatiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituitã aceasta, nu respectã obligatiile prevãzute de lege sau cele contractuale, refuzã încheierea ori reactualizarea contractului.  

(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atentionarea în scris a conducãtorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române.  

(11) În situatia în care unitãtile cãrora li s-a prevãzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi îsi schimbã, îsi restrâng sau îsi înceteazã activitatea ori renuntã la aceastã formã de pazã, prin hotãrâre a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili si modalitãtile de redistribuire a efectivelor disponibilizate si a alocatiilor bugetare aprobate în acest sens.

(12) Instalarea pazei se va face numai dupã asigurarea de cãtre beneficiarul serviciului de pazã a conditiilor stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi si prin planul de pazã întocmit.  

Art. 7. - (1) Unitãtile care beneficiazã de pazã cu efective de jandarmi încheie contracte de prestãri de servicii cu unitãtile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.  

(2) Serviciul de pazã cu efective de jandarmi se efectueazã contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul de Interne, potrivit legii.  

(3) Serviciul de pazã se poate efectua si în conditiile în care, în contrapartidã, beneficiarul prestãrilor de servicii oferã, la rândul sãu, bunuri sau servicii, dacã acestea sunt necesare Jandarmeriei Române.  

(4) Conditiile efectuãrii serviciului de pazã, conform alin. (3), se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.  

(5) Veniturile realizate din pazã si prestarea altor servicii, organizate si executate, potrivit legii, de unitãtile de jandarmi se retin integral de cãtre acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital.  

Art. 8. - (1) Paza cu efective de jandarmi se organizeazã si se executã potrivit planului de pazã, cu respectarea prevederilor art. 5.  

(2) Efectivele de jandarmi care asigurã paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleasi sporuri pentru conditii periculoase, vãtãmãtoare sau grele de muncã, dupã caz, ca si personalul din obiectivul respectiv.  

Art. 9. - În unitãtile unde, concomitent cu paza asiguratã cu efective de jandarmi, functioneazã si paza proprie, cu gardieni publici sau prin societãti specializate de pazã si protectie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de pazã realizat si condus de cãtre jandarmerie.  

 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Paza cu gardieni publici si paza proprie  

 

 

Art. 10. - Paza bunurilor si a valorilor detinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, în conditiile legii, si prin Corpul gardienilor publici, conform Legii nr. 26/1993 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici.  

Art. 11. - Paza proprie se organizeazã în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si valorilor ce urmeazã a fi pãzite, cu amplasarea, întinderea si vulnerabilitatea pe care le prezintã unele unitãti si locuri din incinta acestora, cu numãrul de schimburi în care se desfãsoarã activitatea, punctele de acces si cu alte criterii specifice.  

Art. 12. - (1) Paza proprie se realizeazã cu personal calificat, angajat al unitãtii beneficiare, conform legii.  

(2) În functie de numãrul personalului de pazã, conducerea unitãtii va numi un sef de serviciu sau un împuternicit care sã asigure selectia, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament si mijloace de protectie, precum si pentru instruirea, planificarea si controlul acestuia.  

(3) La unitãtile unde numãrul posturilor de pazã este de peste 20, structura de conducere necesarã este formatã din seful serviciului de pazã si seful de turã.  

(4) La celelalte unitãti unde numãrul de paznici este sub 20, activitãtile specifice de pazã se îndeplinesc de cãtre un împuternicit al conducerii unitãtii.  

(5) ªeful serviciului de pazã sau împuternicitul cu paza se subordoneazã direct conducerii unitãtii si stabileste împreunã cu aceasta mãsurile cele mai eficiente de pazã.  

Art. 13. - (1) Personalul de pazã proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unitãtii, din persoanele desemnate sã asigure instruirea, controlul si coordonarea activitãtii de pazã. Se asimileazã personalului de pazã si persoanele care cumuleazã atributiile de pazã cu alte atributii de serviciu.  

(2) Personalul din paza proprie se doteazã cu uniforme, echipament de protectie si însemne distinctive, pe care le poartã pe timpul executãrii serviciului.  

Art. 14. - (1) Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitãtilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene si alte mijloace, în raport cu importanta obiectivelor, a bunurilor si valorilor pãzite.  

(2) La unitãtile unde functioneazã paza proprie si paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea si controlul personalului de pazã se efectueazã de cãtre unitatea de jandarmi care coordoneazã sistemul unic de pazã.  

 

 

SECTIUNEA a 3-a 

Paza în mediul rural  

 

 

Art. 15. - Unitãtile situate pe teritoriul localitãtilor rurale îsi organizeazã paza conform prevederilor prezentei legi.  

Art. 16. - Conducãtorii unitãtilor care detin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligati sã organizeze pazã de câmp prin una dintre formele de pazã prevãzute de lege.

Art. 17. - (1) Paza cãilor ferate, a pãdurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânãtoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigurã de cãtre conducãtorii unitãtilor centrale de profil, prin corpuri specializate de pazã.  

(2) Corpurile specializate de pazã se organizeazã si functioneazã în structura unitãtii beneficiare, în baza unui regulament aprobat prin hotãrâre a Guvernului.  

Art. 18. - (1) În localitãtile rurale se organizeazã paza comunalã.  

(2) Primarul rãspunde pentru întocmirea planului de pazã a comunei si este obligat sã ia mãsuri pentru a asigura paza bunurilor publice si ale cetãtenilor.  

(3) Avizarea planului de pazã, instruirea si controlul personalului de pazã din localitãtile rurale se efectueazã de cãtre organele locale de politie.  

(4) Paza comunalã se efectueazã prin rotatie de cãtre locuitorii comunei sau prin oricare dintre formele de pazã prevãzute de lege. Obligatia de pazã comunalã revine fiecãrei familii care are domiciliul sau resedinta pe teritoriul comunei si se îndeplineste de câte un membru al acesteia, o singurã datã la fiecare rotatie.  

(5) Persoanele care nu corespund cerintelor legii pentru a îndeplini atributii de pazã sau care, datoritã ocupatiilor profesionale, nu pot sã execute serviciul de pazã sunt obligate sã achite contravaloarea prestatiilor datorate, în cuantumul stabilit prin hotãrâre a consiliului local. Plata se poate face si prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în conditiile stabilite de consiliul local.  

(6) Persoanele care detin proprietãti în localitate si nu au domiciliul sau resedinta pe raza acesteia sunt obligate la plata unei contributii, al cãrei cuantum se stabileste prin hotãrâre a consiliului local. Plata se poate face si prin bunuri, produse ori prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în conditiile stabilite de consiliul local.  

(7) Sumele realizate în conditiile alin. (5) si (6) vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente de protectie, însemne si mijloace de autoapãrare sau utilitare necesare bunei executãri a serviciului de pazã comunalã.  

(8) În cazurile în care paza se efectueazã si prin alte forme prevãzute de lege, plata serviciului de pazã comunalã se va asigura din fondurile bugetare locale.  

(9) Persoanele care executã paza prin rotatie, potrivit alin. (4), trebuie sã îndeplineascã conditiile prevãzute la art. 39 lit. a)-c), sã fie absolventi cel putin ai învãtãmântului primar si sã poarte însemne distinctive în timpul executãrii serviciului de pazã.  

(10) Sunt scutiti de la obligatia de a efectua pazã comunalã: pensionarii, bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficiente fizice care îi fac inapti pentru serviciul de pazã, persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani, militarii, politistii, preotii si pompierii.  

Art. 19. - Autoritãtile administratiei publice locale care organizeazã paza în localitãtile rurale sunt obligate sã punã la dispozitie persoanelor care îndeplinesc serviciul de pazã prin rotatie echipament de protectie, mijloace de autoapãrare, mijloace de iluminat pe timp de noapte si sã asigure accesul rapid la mijloacele de alarmare în caz de pericol, precum si fortele de interventie în sprijinul acestora, în caz de nevoie.  

 

 

SECTIUNEA a 4-a 

Paza si protectia prin societãti specializate  

 

 

Art. 20. - (1) Societãtile specializate de pazã si protectie sunt societãti comerciale private care se constituie si functioneazã potrivit legislatiei comerciale si prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri si valori importante, în conditii de maximã sigurantã a acestora, precum si protectia persoanelor.  

(2) Societãtile specializate de pazã si protectie functioneazã în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informatii, pentru cel putin unul dintre obiectele de activitate prevãzute la alin. (4), care poate fi reînnoitã la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de Informatii poate constitui temei pentru anularea licentei de functionare.  

(3) Pentru obtinerea licentei de functionare este necesarã întrunirea urmãtoarelor conditii:  

a) prezentarea regulamentului de organizare si functionare a societãtii;  

b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, cu mijloacele audio-video, aparatura de recunoastere si identificare, sistemele de alarmã împotriva efractiei, sistemele de cronometrare si numãrare, cu centrele de supraveghere si dispeceratele, tehnica de calcul si softul utilizat, cu armamentul si alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societãtii, în functie de obiectul de activitate;  

c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societãtii si a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mãrci;  

d) prezentarea notificãrii prin care se încunostinteazã consiliul judetean sau, dupã caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti despre faptul cã societatea va avea sediul social în zona de responsabilitate a acestora;  

e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare;  

f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care executã activitãti de pazã si protectie.  

(4) Societãtile specializate de pazã si protectie pot avea unul sau mai multe dintre urmãtoarele obiecte de activitate:

a) servicii de pazã a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si servicii de consultantã în domeniu;  

b) servicii de pazã a transporturilor de bunuri si valori importante, precum si servicii de consultantã în domeniu;  

c) servicii de protectie personalã specializatã, denumitã gardã de corp, si servicii de consultantã în domeniu.  

(5) Prin servicii de pazã se întelege:  

a) paza proprietãtii împotriva accesului neautorizat sau a ocupãrii abuzive;  

b) paza proprietãtii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producãtoare de pagube materiale;  

c) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice naturã care pot provoca o pagubã;  

d) paza proprietãtii intelectuale;  

e) paza mediului înconjurãtor;  

f) furnizarea cãtre autoritãtile competente a informatiilor legate de incidentele apãrute în timpul activitãtii de pazã.  

(6) Prin servicii de pazã a transporturilor de bunuri si valori importante se întelege:  

a) organizarea si asigurarea pazei transportului terestru, pe apã sau aerian al unor bunuri de importantã deosebitã, valori sau al oricãrui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumeste astfel;  

b) organizarea si asigurarea pazei transportului unor date si informatii, indiferent de suportul pe care acestea se aflã si de modalitatea aleasã pentru transmitere;  

c) organizarea si asigurarea, potrivit legislatiei în vigoare, a protejãrii mijloacelor de comunicatii;  

d) organizarea si asigurarea transportului pentru persoanele care solicitã sã fie transportate în conditii de maximã sigurantã;  

e) furnizarea cãtre autoritãtile competente a datelor despre incidentele apãrute în timpul activitãtii de transport.  

(7) Prin serviciu de protectie specializatã a persoanei - gardã de corp - se întelege:  

a) protejarea vietii si integritãtii corporale a persoanei aflate sub protectie;  

b) protejarea persoanei aflate sub protectie împotriva hãrtuirii, pedepsitã de lege;  

c) protejarea persoanei aflate sub protectie în timpul transportului;  

d) furnizarea cãtre autoritãtile competente a informatiilor legate de incidentele apãrute în timpul activitãtii de protectie.  

(8) Prin serviciu de consultantã se întelege:  

a) asistentã cu privire la activitãtile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7);  

b) întocmirea de analize, evaluãri si rapoarte asupra riscurilor la adresa securitãtii persoanei, proprietãtii sau mediului.  

(9) Conducãtorul societãtii specializate de pazã si protectie trebuie sã obtinã avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupã caz, în a cãrei razã teritorialã îsi are sediul societatea respectivã.  

(10) Unitatea de politie competentã poate acorda avizul persoanei prevãzute la alin. (9), care are cetãtenie românã si domiciliul în tarã, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedã pregãtire corespunzãtoare atributiilor ce îi revin, este cunoscutã ca având o bunã conduitã cetãteneascã si nu a suferit condamnãri pentru infractiuni sãvârsite cu intentie.  

Art. 21. - (1) Personalului din societãtile specializate de pazã si protectie îi este interzis sã culeagã date si informatii.  

(2) În situatia în care intrã în posesia unor date si informatii care vizeazã siguranta nationalã, personalul mentionat la alin. (1) are obligatia sã informeze, de îndatã, autoritãtile competente cu atributii în domeniul sigurantei nationale.  

Art. 22. - (1) Conducãtorii societãtilor specializate de pazã si protectie sunt obligati sã asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii în organizarea si functionarea acestei forme de pazã, în angajarea, pregãtirea si controlul personalului, portul uniformei si al însemnelor distinctive, precum si în dotarea cu mijloace de interventie si apãrare individualã, conform legii.  

(2) Plata serviciilor de pazã si protectie prestate de cãtre societãtile specializate se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii.  

(3) Societãtile specializate de pazã si protectie au obligatia de a pãstra evidenta contractelor în registre speciale.  

(4) Societãtile specializate de pazã si protectie nu pot adopta însemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemãnãtoare sau de naturã sã conducã la confuzii între acestea, precum si cu cele ale autoritãtilor publice ori ale organismelor internationale la care România este parte.  

(5) Modelul echipamentului personalului de pazã si protectie se stabileste prin hotãrâre a Guvernului si se inscriptioneazã cu denumirea si sigla societãtii, aprobate cu ocazia acordãrii licentei. Pe autovehiculele din dotarea societãtilor specializate se inscriptioneazã numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licentã de cãtre politie si numerele de telefon ale societãtii. Montarea si folosirea de mijloace de semnalizare luminoasã sau acusticã pe autovehiculele societãtilor de pazã si protectie sunt interzise.  

(6) Societãtile specializate de pazã si protectie se pot asocia cu societãti sau firme strãine de profil, cu respectarea prevederilor legii.  

 

 

SECTIUNEA a 5-a 

Garda de corp  

 

 

Art. 23. - (1) Garda de corp se asigurã de cãtre societãtile specializate de pazã si protectie care au primit licentã în acest scop, numai prin personal special atestat.  

(2) Persoanele fizice pot angaja gardã de corp numai pe bazã de contract încheiat cu societãtile specializate de pazã si protectie prevãzute la alin. (1).

Art. 24. - Personalul care executã serviciul de gardã de corp este obligat ca în activitãtile desfãsurate sã respecte legile în vigoare si sã nu lezeze în vreun fel drepturile si libertãtile cetãtenilor.  

 

 

CAPITOLUL III 

Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, precum si a transporturilor cu caracter special  

 

 

Art. 25. - (1) Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de culturã si artã, se asigurã cu mijloace de transport anume destinate si se realizeazã, dupã caz, cu jandarmi, gardieni publici, personal propriu sau al unei societãti specializate de pazã si protectie, înarmati cu arme de foc, în conditiile legii.  

(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, munitii, tehnicã de luptã, materii explozive, stupefiante, substante toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substante periculoase, se efectueazã cu mijloace de transport anume destinate si se asigurã cu efective de jandarmi, cu exceptia celor organizate si executate cu efective ale Ministerului Apãrãrii Nationale.  

(3) Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul României, pe calea feratã ori rutierã, se asigurã cu efective de jandarmi.  

Art. 26. - (1) Paza transporturilor de bunuri si valori sau a celor cu caracter special se organizeazã si se executã potrivit prevederilor planului de pazã, întocmit de unitatea ale cãrei bunuri sau valori se transportã împreunã cu unitatea prestatoare, cu avizul politiei, care este obligatoriu si în cazul modificãrii acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unitãtilor la care paza transportului se asigurã cu efective de jandarmi sau cu cele apartinând unor institutii cu atributii în domeniul apãrãrii si sigurantei nationale.  

(2) Prin planul de pazã se stabilesc în principal: bunurile si valorile de transportat, conditiile de mediu adecvate naturii bunurilor si valorilor care se transportã, situatia operativã, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de pazã, consemnul general si particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice si de autoapãrare, modul de actiune în diferite situatii, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.  

(3) De regulã, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectueazã pe timp de zi.  

(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel putin o persoanã înarmatã, în cadrul localitãtii, si de minimum douã, în afara acesteia.  

(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a celor speciale, prevãzute la art. 25, se stabilesc de comun acord, de cãtre conducãtorul unitãtii care asigurã efectivele de pazã si cel al unitãtii beneficiare, prin planul de pazã si prin contract.  

(6) Pentru efectivele care asigurã paza transporturilor bunurilor si valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevãzute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, dupã caz, conditii corespunzãtoare pentru executarea serviciului, astfel:  

a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardã, pentru transportul pe calea feratã;  

b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum si pentru echipajele care asigurã paza acestora;  

c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.  

(7) Bunurile si valorile prevãzute la art. 25 se asigurã la o societate de asigurãri de cãtre beneficiarul contractului de transport ori de cãtre transportator, dupã caz, potrivit întelegerii dintre pãrti.  

Art. 27. - (1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor si valorilor sau celui cu caracter special, prevãzute la art. 25, se certificã, potrivit legii, de cãtre un laborator sau de un organism de certificare abilitat, care stabileste, conform standardelor, clasa de sigurantã în care se încadreazã. Acestea se amenajeazã în mod corespunzãtor, se doteazã cu dispozitive tehnice de pazã si alarmare, destinate sã asigure securitatea deplinã a persoanelor însotitoare, a bunurilor, valorilor si produselor speciale transportate, si se echipeazã cu tehnicã de transmisiuni radio pe frecventele aprobate conform legii.  

(2) Pe timpul transporturilor bunurilor si valorilor importante sau al celor cu caracter special în afara localitãtilor sau când situatia din zonã o impune, conducãtorul unitãtii va asigura cel putin un echipaj de însotire pentru paza si protectia bunurilor sau a valorilor respective.  

(3) Transporturile de bunuri sau valori importante ori cele cu caracter special vor fi monitorizate de politie si jandarmerie, dupã caz.  

(4) Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai micã importantã vor fi prevãzute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu încuietori, sistem de alarmare, si vor fi însotite de una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul unitãtii respective, sau de agenti de pazã. Certificarea acestor autovehicule nu este obligatorie.  

 

 

CAPITOLUL IV 

Sisteme tehnice de protectie si de alarmare împotriva efractiei  

 

SECTIUNEA 1 

Mijloace de protectie si de alarmare împotriva efractiei  

 

 

Art. 28. - (1) Conducãtorii unitãtilor care detin bunuri, valori si suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sã asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmare împotriva efractiei în locurile de pãstrare, depozitare si manipulare a acestora, precum si în locurile unde se desfãsoarã activitãti care au un asemenea caracter.  

(2) Proiectele ce vizeazã mãsurile prevãzute la alin. (1) se avizeazã de cãtre institutiile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protectia informatiilor clasificate.  

(3) Elementele de protectie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate pãstrãrii, depozitãrii si manipulãrii bunurilor si valorilor de orice fel trebuie sã fie certificate cã rezistã la efractie, corespunzãtor gradului de sigurantã impus de caracteristicile obiectivului pãzit.  

(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protectie mecano-fizice se întelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si încuietori.  

(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efractiei se întelege ansamblul de echipamente electronice compus din: centrala de comandã si semnalizare opticã si acusticã, detectoare de prezentã, antisoc si acustice, butoane si pedale de panicã, control de acces si televiziune cu circuit închis cu posibilitãti de înregistrare si stocare a imaginilor si datelor, de naturã sã asigure o protectie corespunzãtoare obiectivelor si persoanelor.  

(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în functiune a sistemelor de alarmare împotriva efractiei, se avizeazã si se controleazã potrivit prevederilor alin. (2).  

(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efractiei se întocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotãrâre a Guvernului.  

Art. 29. - (1) În cadrul mãsurilor de pazã a obiectivelor, bunurilor si valorilor, conducãtorii unitãtilor prestatoare, precum si ai unitãtilor beneficiare sunt obligati sã asigure numai folosirea mijloacelor de protectie mecano-fizice si de alarmare împotriva efractiei care sunt certificate.  

(2) Certificarea calitãtii mijloacelor de protectie mecano-fizice prevãzute la alin. (1) si a componentelor acestora, produse în România sau importate, se face de cãtre un laborator de încercãri din tarã, autorizat si acreditat, potrivit legii.  

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unitãtile din cadrul structurilor si institutiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice si sigurantei nationale.  

Art. 30. - În proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pãstrãrii sau detinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrãrilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sã se prevadã construirea sau introducerea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor tehnice de pazã si alarmare împotriva efractiei.  

Art. 31. - Se interzice comercializarea, în orice mod, a mijloacelor de alarmare împotriva efractiei, a mijloacelor de protectie mecano-fizice sau a componentelor acestora fãrã prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din tarã, a standardului national sau international si fãrã precizarea clasei de sigurantã în care se încadreazã, conform normelor europene.  

Art. 32. - Beneficiarii, conducãtorii si personalul societãtilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sã pãstreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întretinere.  

Art. 33. - Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efractiei se face în raport cu importanta bunurilor si a valorilor ce urmeazã a fi apãrate si cu categoria de importantã a constructiei de cãtre societãtile de asigurare.  

 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Licentierea societãtilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efractiei  

 

 

Art. 34. - (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfãsura activitãti de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmare împotriva efractiei sau a componentelor acestora numai pe baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, reînnoitã la fiecare 3 ani, si cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informatii, eliberat în termen de 30 de zile.  

(2) Persoanele fizice sau juridice prevãzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, sã comunice în scris unitãtii de politie competente orice modificare intervenitã în structura si organizarea activitãtii pentru care a fost eliberatã licenta.  

(3) Conducãtorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora si persoanele fizice care desfãsoarã activitãti de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmã împotriva efractiei sau a componentelor acestora se avizeazã de inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generalã de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza cãreia societatea îsi are sediul ori persoana fizicã, domiciliul.  

Art. 35. - (1) Societãtilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informatii, înregistrãrile audio sau video care excedeazã obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licentã, precum si instalarea de echipamente disimulate care sã le permitã executarea acestor activitãti.

(2) Conducãtorii societãtilor specializate în proiectarea, producerea, instalarea si întretinerea sistemelor de alarmare împotriva efractiei sunt obligati sã asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii de organizare si functionare, aprobate cu ocazia acordãrii licentei.  

(3) Societãtile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societãti sau firme de profil strãine, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.  

 

 

SECTIUNEA a 3-a 

Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare  

 

 

Art. 36. - (1) Unitãtile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societãtile specializate de pazã si protectie, precum si cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei pot înfiinta dispecerate de zonã care sã monitorizeze si sã transmitã alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de interventie.  

(2) Înfiintarea dispeceratelor de zonã, potrivit alin. (1), se face numai dupã avizarea regulamentului de organizare si functionare de cãtre Inspectoratul General al Politiei Române. Fac exceptie unitãtile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii.  

(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora.  

(4) Interventia echipajelor mobile în cazul receptãrii semnalelor de alarmã de la abonatii conectati se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al societãtilor specializate de pazã si protectie.  

(5) În situatiile în care interventia este confirmatã si fortele proprii sunt depãsite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anuntã unitatea de politie competentã, în vederea prinderii infractorilor si a cercetãrii locului faptei. În celelalte cazuri, dupã prinderea infractorilor, acestia vor fi predati de îndatã unitãtilor de politie competente teritorial.  

(6) Mentionarea în planul de pazã a faptului cã obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarmã la un dispecerat de monitorizare si transmitere a semnalelor de alarmã este obligatorie.  

 

 

 

CAPITOLUL V 

Selectia, atestarea, angajarea, pregãtirea si dotarea personalului de pazã si gardã de corp  

 

 

SECTIUNEA 1 

Selectia si angajarea personalului de pazã si gardã de corp  

Art. 37. - Rãspunderea pentru selectia, angajarea, nivelul pregãtirii, echiparea si dotarea personalului de pazã si gardã de corp revine angajatorului.  

Art. 38. - Personalul cu atributii de pazã se compune din: agenti de pazã, portari, controlori de acces, supraveghetori, însotitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unitãtii ori desemnate sã asigure instruirea, controlul si coordonarea activitãtii de pazã.  

Art. 39. - Persoana care urmeazã sã îndeplineascã atributii de pazã sau protectie trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii:  

a) sã fie cetãtean român si sã aibã vârsta de cel putin 18 ani;  

b) sã fie apt medical pentru exercitarea functiei;  

c) sã nu aibã antecedente penale pentru infractiuni sãvârsite cu intentie;  

d) sã fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.  

Art. 40. - (1) Angajarea personalului cu atributii de pazã sau gardã de corp se face pe baza atestatului eliberat de politie, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionalã, a certificatului de cazier judiciar si, dupã caz, a avizului politiei pentru portarmã.  

(2) Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului profesional prevãzut la alin. (1) persoanele care fac dovada cã provin din sistemul de apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã.  

 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Atestarea si pregãtirea personalului de pazã si gardã de corp  

 

 

Art. 41. - (1) Atestarea personalului pentru executarea activitãtilor de pazã a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de gardã de corp se face dupã obtinerea avizului din partea organelor de politie si absolvirea unor cursuri de calificare, cu duratã minimã de 90 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Românã, Serviciul de Protectie si Pazã, corpurile gardienilor publici sau societãtile specializate de pazã si protectie, precum si de alte persoane juridice care au înscris în obiectul de activitate aceastã prestatie, avizate de Ministerul de Interne.

(2) Cursurile de calificare se desfãsoarã pe baza unei tematici specifice, avizatã, dupã caz, de Inspectoratul General al Politiei Române, Comandamentul National al Jandarmeriei Române sau Serviciul de Protectie si Pazã, si se finalizeazã prin examinarea absolventilor de cãtre o comisie din care fac parte reprezentanti ai politiei sau jandarmeriei si ai autoritãtii publice care rãspunde de ocuparea si formarea profesionalã.  

(3) Dupã sustinerea examenului si obtinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionalã, absolventului i se elibereazã de cãtre Inspectoratul General al Politiei Române atestatul în baza cãruia va putea exercita profesia de agent de pazã sau gardã de corp.  

(4) Înscrierea la cursurile de calificare se face pe baza cererii candidatului, a documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor prevãzute la art. 39 si a avizului politiei.  

(5) Personalul de pazã si garda de corp, care îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 39, se verificã si se avizeazã, în termen de 30 de zile de la data solicitãrii, de cãtre unitatea de politie competentã teritorial.  

(6) Solicitarea avizãrii se face de cãtre conducãtorul unitãtii care organizeazã cursurile de calificare sau, dupã caz, al celei unde este angajat personalul de pazã sau garda de corp.  

(7) Este interzisã admiterea la cursurile de calificare a candidatilor care nu au obtinut avizul politiei.  

(8) În cazul sãvârsirii de infractiuni cu intentie sau abateri în legãturã cu serviciul, pentru care legislatia muncii prevede desfacerea contractului de muncã, avizul politiei este anulat de drept, iar atestatul este retras, acest lucru comunicându-se unitãtii de politie competente teritorial, în vederea excluderii din evidenta centralizatã.  

(9) Conducãtorii unitãtilor prevãzute la art. 2 alin. (1), care detin secrete de stat sau care desfãsoarã activitãti de interes strategic, sunt obligati sã solicite, pe lângã avizul politiei prevãzut la alin. (4), si avizul Serviciului Român de Informatii, pentru personalul angajat în vederea executãrii serviciului de pazã.  

 

SECTIUNEA a 3-a 

Dotarea personalului de pazã  

 

 

Art. 42. - Angajatorii sunt obligati sã doteze personalul de pazã si gardã de corp cu uniformã, însemne distinctive si, dupã caz, echipament de protectie, pe care acesta le poartã numai în timpul executãrii serviciului.  

Art. 43. - Personalul de pazã sau gardã de corp are obligatia de a purta în timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele si prenumele, precum si cu denumirea unitãtii la care este angajat.  

Art. 44. - (1) Uniforma si însemnele se stabilesc de cãtre angajator. Aceasta va fi inscriptionatã numai cu denumirea si sigla societãtii angajatoare.  

(2) Este interzis societãtilor private de pazã sã adopte însemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori asemãnãtoare cu cele ale autoritãtilor publice. Societãtilor private de pazã li se interzice si folosirea de cagule, mãsti pentru protectia fetei si cãtuse metalice.  

Art. 45. - (1) În raport cu importanta si natura obiectivelor, bunurilor si valorilor pãzite, cu avizul politiei sau al jandarmeriei, dupã caz, personalul de pazã sau gardã de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate micã si alte mijloace de apãrare, autorizate prin lege.  

(2) Dotarea cu arme de foc a personalului de pazã sau gardã de corp se face numai dupã avizarea, dupã caz, de cãtre politie sau jandarmerie, a planului de pazã/protectie a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri si valori importante sau speciale.  

Art. 46. - (1) Armamentul si munitia se asigurã prin închiriere, contra cost, de cãtre unitatea de politie sau jandarmi competentã teritorial.  

(2) Cel putin semestrial, sub supravegherea unitãtilor de politie sau jandarmi competente teritorial, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de pazã si gardã de corp dotat cu arme de foc.  

(3) Contravaloarea munitiei consumate se suportã de angajator.  

 

 

CAPITOLUL VI 

Atributiile personalului de pazã si gardã de corp  

 

 

SECTIUNEA 1 

Atributiile personalului de pazã  

 

 

Art. 47. - Personalul de pazã este obligat sã cunoascã si sã respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct rãspunzãtor pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor încredintate.  

Art. 48. - În timpul serviciului, personalul de pazã este obligat:  

a) sã cunoascã locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricãror fapte de naturã sã aducã prejudicii unitãtilor pãzite;  

b) sã pãzeascã obiectivul, bunurile si valorile nominalizate în planul de pazã si sã asigure integritatea acestora;  

c) sã permitã accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementãrile legale si cu dispozitiile interne;

d) sã opreascã si sã legitimeze persoanele despre care existã date sau indicii cã au sãvârsit infractiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul pãzit, pe cele care încalcã normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infractiunilor flagrante, sã opreascã si sã predea politiei pe fãptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luând mãsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodatã un proces-verbal pentru luarea acestor mãsuri;  

e) sã încunostinteze de îndatã seful sãu ierarhic si conducerea unitãtii beneficiare despre producerea oricãrui eveniment în timpul executãrii serviciului si despre mãsurile luate;  

f) în caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apã, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si în orice alte împrejurãri care sunt de naturã sã producã pagube, sã aducã de îndatã la cunostintã celor în drept asemenea evenimente si sã ia primele mãsuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;  

g) în caz de incendii, sã ia imediat mãsuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sã sesizeze pompierii si sã anunte conducerea unitãtii si politia;  

h) sã ia primele mãsuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor în caz de dezastre;  

i) sã sesizeze politia în legãturã cu orice faptã de naturã a prejudicia patrimoniul unitãtii si sã-si dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;  

j) sã pãstreze secretul de stat si cel de serviciu, dacã, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;  

k) sã poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apãrare, de protectie si armamentul cu care este dotat si sã facã uz de armã numai în cazurile si în conditiile prevãzute de lege;  

l) sã poarte uniforma si însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu exceptia locurilor de muncã unde se impune o altã tinutã;  

m) sã nu se prezinte la serviciu sub influenta bãuturilor alcoolice si nici sã nu consume astfel de bãuturi în timpul serviciului;  

n) sã nu absenteze fãrã motive temeinice si fãrã sã anunte în prealabil conducerea unitãtii despre aceasta;  

o) sã execute întocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vãdit nelegale, si sã fie respectuos în raporturile de serviciu;  

p) sã execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pãzite, precum si orice alte sarcini care i-au fost încredintate, potrivit planului de pazã;  

q) sã respecte consemnul general si particular al postului.  

Art. 49. - ªeful formatiei de pazã, pe lângã obligatiile prevãzute la art. 48, are si urmãtoarele atributii:  

a) sã organizeze, sã conducã si sã controleze activitatea de pazã, precum si modul de executare a serviciului de cãtre personalul din subordine;  

b) sã informeze de îndatã conducerea unitãtii si politia despre evenimentele produse pe timpul activitãtii de pazã si sã tinã evidenta acestora;  

c) sã propunã conducerii unitãtii mãsuri pentru perfectionarea activitãtii de pazã;  

d) sã tinã evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului de pazã, sã asigure pãstrarea, întretinerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii;  

e) sã execute programul de pregãtire profesionalã specificã a personalului de pazã din subordine.  

 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Atributiile gãrzii de corp  

 

 

Art. 50. - (1) În timpul serviciului, personalul care executã garda de corp are, pe lângã obligatiile prevãzute la art. 48 lit. d) si j)-o), si urmãtoarele obligatii specifice:  

a) sã apere persoana cãreia îi asigurã garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viata, integritatea corporalã, sãnãtatea sau bunurile acesteia;  

b) sã ia primele mãsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardã de corp, când aceasta a fost rãnitã;  

c) sã nu execute, la cererea beneficiarului de gardã de corp, activitãti care depãsesc limita atributiilor sale legale;  

d) sã anunte unitatea de politie de îndatã ce intrã în posesia unor date sau informatii despre iminenta pregãtire sau sãvârsire a unor infractiuni;  

e) sã opreascã si sã imobilizeze, în functie de posibilitãti, persoanele care au sãvârsit fapte de naturã a pune în pericol viata, integritatea corporalã, sãnãtatea sau bunurile persoanei cãreia îi asigurã protectia si sã le predea de îndatã la cea mai apropiatã unitate de politie, fãrã a-si abandona atributiile de gardã de corp;  

f) sã participe, la cererea autoritãtilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fãrã a încãlca obligatiile fatã de persoana pe care o are în pazã;  

g) sã coopereze cu autoritãtile statului care au atributii în domeniul apãrãrii, ordinii publice si sigurantei nationale.  

(2) Personalului prevãzut la alin. (1) îi este interzis portul armamentului în sediile institutiilor publice.  

Art. 51. - Modul de actiune al personalului care executã serviciul de gardã de corp se stabileste prin planul de protectie întocmit de societatea specializatã de pazã, avizat de unitatea de politie competentã teritorial.  

 

 

CAPITOLUL VII

Obligatiile conducãtorilor de unitãti  

 

 

Art. 52. - Conducãtorii unitãtilor prevãzute la art. 2 alin. (1), în care functioneazã sisteme de pazã, au urmãtoarele obligatii:  

a) rãspund de organizarea si functionarea pazei unitãtilor, bunurilor si valorilor pe care le detin, cu orice titlu;  

b) analizeazã temeinic nevoile stricte de pazã si stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura, importanta, mãrimea si vulnerabilitatea unitãtilor respective, cu specificul productiei si cu locul de dispunere a acestora; în obiectivele în care paza se executã cu efective de jandarmi, analiza si stabilirea mãsurilor se realizeazã împreunã cu comandantul unitãtii de jandarmi care a aprobat planul de pazã;  

c) asigurã, pentru executarea serviciului de pazã, selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzãtor, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitãti;  

d) iau mãsuri de instruire specificã a personalului de pazã si controleazã modul în care acesta îsi executã atributiile de serviciu;  

e) asigurã executarea amenajãrilor si a instalatiilor necesare desfãsurãrii serviciului de pazã, precum si introducerea, întretinerea si mentinerea în stare de functionare a sistemelor tehnice de legãturã, de pazã si de alarmã împotriva efractiei;  

f) asigurã echiparea personalului de pazã cu uniformã si însemne distinctive, în conditiile legii;  

g) asigurã corp de gardã sau încãpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici ori cele ale societãtilor specializate destinate serviciului de pazã si fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia;  

h) încheie contracte de prestãri de servicii în domeniul pazei, gãrzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmã împotriva efractiei, numai cu societãtile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici cãrora li s-a acordat licenta, dupã caz, de cãtre Inspectoratul General al Politiei Române;  

i) asigurã spatiile si amenajãrile necesare pãstrãrii în deplinã sigurantã a armamentului si a munitiei destinate serviciului de pazã;  

j) stabilesc reguli privind accesul si circulatia în interiorul obiectivului pãzit;  

k) stabilesc responsabilitãti pentru sefii compartimentelor de muncã, în ceea ce priveste paza si siguranta utilajelor si instalatiilor.  

Art. 53. - Îndeplinirea obligatiilor prevãzute la art. 52 se realizeazã, dupã caz, cu sprijinul de specialitate al unitãtilor de politie sau jandarmi competente teritorial.  

 

 

CAPITOLUL VIII 

Obligatiile Ministerului de Interne  

 

 

Art. 54. - Ministerul de Interne asigurã, prin structurile de specialitate, coordonarea, îndrumarea si controlul activitãtilor de pazã si protectie pe teritoriul României.  

Art. 55. - În scopul asigurãrii pazei si a sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Politiei Române îi revin urmãtoarele atributii principale:  

a) avizeazã planurile de pazã ale unitãtilor la care paza nu este asiguratã cu efective de jandarmi si stabileste, dupã caz, necesitatea dotãrii personalului implicat cu armament si munitie aferentã;  

b) acordã sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unitãti în pregãtirea personalului de pazã si urmãreste executarea întocmai a mãsurilor stabilite prin planul de pazã;  

c) elibereazã licente de functionare societãtilor specializate de pazã si emite avizul pentru conducãtorii acestora, în conditiile legii;  

d) elibereazã atestate pentru încadrarea personalului de pazã sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt îndeplinite conditiile legale care au stat la baza eliberãrii acestuia;  

e) avizeazã personalul care solicitã sã urmeze cursuri de calificare în domeniul pazei si gãrzii de corp;  

f) avizeazã, dupã caz, planurile tematice de pregãtire a personalului de pazã si gardã de corp;  

g) avizeazã planurile tematice pentru cursurile de atestare profesionalã a personalului de pazã;  

h) avizeazã proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efractiei, propuse a se instala în unitãtile prevãzute la art. 2 alin. (1);  

i) îndrumã si supravegheazã, dupã caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pazã si gardã de corp;  

j) acordã asistentã în organizarea activitãtii de pazã si gardã de corp si asigurã, în mod gratuit, armamentul necesar în vederea dotãrii personalului institutiilor publice autorizate prin lege de înfiintare, organizare si functionare sã detinã si sã foloseascã arme de foc si munitii, cu exceptia celor din sistemul de apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã;  

k) asigurã, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotãrii personalului de pazã pentru celelalte unitãti;  

l) controleazã modul în care se respectã dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor si a valorilor, precum si a celor privind garda de corp si stabileste mãsurile ce urmeazã sã fie luate;  

m) avizeazã regulamentele de organizare si functionare a dispeceratelor de zonã care monitorizeazã sisteme de alarmã;

n) elibereazã licente de functionare societãtilor specializate în activitãti de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmã împotriva efractiei sau a componentelor acestora si de monitorizare a alarmelor în obiective sau retrage licenta acestora, în conditiile legii;  

o) avizeazã conducãtorii si personalul tehnic al societãtilor specializate sau retrage acest aviz când nu mai sunt îndeplinite conditiile prevãzute de lege;  

p) avizeazã personalul de pazã si gardã de corp pentru portarmã;  

q) controleazã si îndrumã activitatea societãtilor specializate;  

r) tine evidenta licentelor, atestatelor si a avizelor acordate, precum si a celor retrase si furnizeazã, la cererea beneficiarilor serviciilor de pazã si protectie, date în acest sens.  

Art. 56. - În scopul asigurãrii pazei si sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Jandarmeriei Române îi revin urmãtoarele atributii principale:  

a) asigurã paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor unor valori importante sau speciale, stabilite prin hotãrâre a Guvernului sau, dupã caz, prin ordin al ministrului de interne, în conditiile prezentei legi;  

b) avizeazã planurile de pazã la unitãtile la care paza este asiguratã cu efective de jandarmi si stabileste, dupã caz, necesitatea dotãrii personalului implicat cu armament si munitie aferentã;  

c) acordã sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor în pregãtirea personalului de pazã, asigurã în mod gratuit armamentul necesar, în vederea dotãrii personalului de pazã, si urmãreste executarea întocmai a mãsurilor stabilite prin planul de pazã a institutiilor publice autorizate;  

d) asigurã, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotãrii personalului de pazã pentru celelalte unitãti;  

e) organizeazã cursuri de calificare si avizeazã, dupã caz, planurile tematice de pregãtire a personalului de pazã si gardã de corp;  

f) îndrumã si supravegheazã, dupã caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pazã numai pentru unitãtile unde functioneazã pazã mixtã cu jandarmi.  

 

 

CAPITOLUL IX 

Rãspunderi si sanctiuni  

 

 

Art. 57. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, materialã, disciplinarã, contraventionalã sau penalã.  

Art. 58. - Desfãsurarea de activitãti de pazã sau protectie, de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmã împotriva efractiei sau a componentelor acestora fãrã atestat sau fãrã licenta de functionare prevãzutã de lege constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.  

Art. 59. - Implicarea, de cãtre conducãtorii unitãtilor cu pazã proprie, ai corpurilor gardienilor publici, ai corpurilor specializate de pazã, ai societãtilor specializate de pazã si protectie, a personalului propriu în desfãsurarea de actiuni de fortã, executãri silite, recuperãri de debite, conflicte de muncã ori de opunere la desfãsurarea actiunilor de restabilire a ordinii de drept de cãtre autoritãtile publice competente, precum si nerespectarea dispozitiilor art. 21 se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani, dacã fapta nu constituie o infractiune mai gravã.  

Art. 60. - Constituie contraventii la prezenta lege urmãtoarele fapte:  

a) neluarea mãsurilor de organizare si functionare a pazei, prevãzute la art. 3 alin. (1) si (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) si la art. 18 alin. (2) si (3);  

b) neluarea mãsurilor prevãzute la art. 25, art. 27 alin. (1), (2) si (4) si la art. 29 alin. (1);  

c) neîntocmirea planului de pazã, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 26 alin. (1), si neîndeplinirea sarcinilor prevãzute în acestea ori a mãsurilor stabilite de unitatea de jandarmi;  

d) încadrarea sau mentinerea în functie a personalului de pazã de orice fel, cu încãlcarea dispozitiilor art. 20 alin. (10), art. 22 alin. (1) si (4) si ale art. 39;  

e) încãlcarea de cãtre personalul de pazã ori gardã de corp a obligatiilor prevãzute la art. 48-51;  

f) neîndeplinirea de cãtre conducãtorii unitãtilor a obligatiilor prevãzute la art. 52;  

g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 41 alin. (7) si (9) si ale art. 42;  

h) instalarea de sisteme tehnice de alarmã împotriva efractiei sau de componente ale acestora cu încãlcarea prevederilor art. 28 alin. (6) si (7), precum si nerespectarea prevederilor art. 30 si 31;  

i) refuzul de a asigura accesul reprezentantilor autoritãtilor publice aflati în exercitiul functiunii, al personalului politiei sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atributiilor legale de control, pentru luarea mãsurilor de prevenire în obiectivele pãzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefractie si în organizarea activitãtii de gardã de corp;  

j) depãsirea limitelor obiectului de activitate al societãtii specializate sau al corpurilor gardienilor publici;  

k) refuzul de a furniza datele, informatiile sau documentele solicitate de cãtre reprezentantii autoritãtilor publice competente, potrivit legii, aflati în exercitiul functiunii;  

l) executarea, în fapt, a atributiilor de organizare si functionare a activitãtii societãtilor specializate de cãtre persoane care au suferit condamnãri pentru infractiuni sãvârsite cu intentie;

m) nerespectarea conditiilor care au stat la baza eliberãrii licentei de functionare.  

Art. 61. - Contraventiile prevãzute la art. 60 se sanctioneazã dupã cum urmeazã:  

a) cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contraventiile prevãzute la lit. g)-m);  

b) cu amendã de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, contraventiile prevãzute la lit. a)-d) si f);  

c) cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, contraventia prevãzutã la lit. e).  

Art. 62. - (1) Licenta de functionare se anuleazã în urmãtoarele cazuri:  

a) la sãvârsirea uneia dintre contraventiile prevãzute la art. 60 lit. i)-k), dacã fãptuitorul are calitatea de conducãtor al societãtii care are ca obiect de activitate paza si/sau protectia, precum si a contraventiilor prevãzute la art. 60 lit. l) si m);  

b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag mãsura suspendãrii;  

c) la sãvârsirea uneia dintre infractiunile prevãzute la art. 59;  

d) la sãvârsirea de cãtre conducãtorii societãtilor specializate de pazã si protectie, ai celor licentiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infractiuni în legãturã cu activitatea acestor societãti.  

(2) Anularea licentei de functionare se dispune de cãtre Inspectoratul General al Politiei Române sau, dupã caz, de cãtre instanta de judecatã si se comunicã oficiului registrului comertului pe raza cãruia functioneazã societatea specializatã de pazã si protectie, în termen de 10 zile de la data rãmânerii definitive a procesului-verbal de contraventie sau a hotãrârii judecãtoresti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de contraventie.  

(3) În cazurile prevãzute la alin. (1) lit. c) si d), anularea licentei se dispune dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoresti de condamnare a fãptuitorului.  

(4) În cazurile prevãzute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licentei se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului judetean de politie sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza cãreia îsi are sediul societatea sanctionatã, si se comunicã Inspectoratului General al Politiei Române si societãtii respective.  

(5) Dupã anularea licentei de functionare, conducãtorul societãtii specializate de pazã este obligat sã rezilieze contractele încheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei mãsuri.  

(6) Mãsura anulãrii licentei de functionare poate fi atacatã în justitie, potrivit legii, de cãtre societatea sanctionatã, iar pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoresti nu se aplicã prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.  

(7) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Române se organizeazã evidenta informatizatã a tuturor societãtilor care au primit licentã de functionare în domeniul pazei, gãrzii de corp, instalãrii sistemelor de alarmare împotriva efractiei si monitorizãrii acestor sisteme.  

Art. 63. - (1) Mãsura retragerii atestatului personalului de pazã sau gãrzii de corp revine Inspectoratului General al Politiei Române si se ia în mod obligatoriu în urmãtoarele situatii:  

a) persoana a sãvârsit o infractiune în legãturã cu serviciul;  

b) persoana a fost sanctionatã contraventional de cel putin douã ori în 6 luni pentru încãlcarea dispozitiilor art. 48-50 sau a normelor de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice;  

c) persoana si-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii functiei de paznic sau gardã de corp ori a fost declaratã iresponsabilã, potrivit legii.  

(2) Mãsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator care s-a sesizat cã personalul de pazã sau gardã de corp se aflã în vreuna dintre situatiile prevãzute la alin. (1) si se dispune de cãtre unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se de îndatã angajatorului si persoanei sanctionate.  

(3) Persoana cãreia i s-a retras atestatul poate contesta aceastã mãsurã în justitie, în conditiile legii.  

(4) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Române va fi organizatã o evidentã informatizatã a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de pazã, precum si a celor cãrora le-au fost retrase atestatele de cãtre unitãtile competente ale Ministerului de Interne. 

Legea nr.333 din 08/07/2003(partea 2) 

 

Art. 64. - Sãvârsirea într-un interval de 3 luni a cel putin douã dintre contraventiile prevãzute la art. 60 lit. g) si h) atrage suspendarea, pe o perioadã de la o lunã la 3 luni, a dreptului societãtii sanctionate de a încheia noi contracte si de a angaja personal.  

Art. 65. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevãzute în prezenta lege se fac de cãtre politisti, jandarmi, precum si de cãtre primari sau împuterniciti ai acestora, conform competentelor ce le revin, potrivit legii.  

Art. 66. - Contraventiilor prevãzute la art. 60 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.  

Art. 67. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecãtoria în a cãrei razã teritorialã s-a sãvârsit contraventia.  

 

 

CAPITOLUL X 

Dispozitii finale  

 

Art. 68. - (1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor, precum si a transporturilor cu caracter special apartinând structurilor si institutiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice si sigurantei nationale se asigurã în conformitate cu reglementãrile stabilite în cadrul acestora.  

(2) Serviciul de Protectie si Pazã coordoneazã actiunea tuturor fortelor de pazã si protectie de la unitãtile care beneficiazã de pazã proprie, în care demnitarii din competenta sa îsi desfãsoarã activitatea permanent sau temporar.  

Art. 69. - În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, prin hotãrâre a Guvernului se vor stabili:  

a) normele metodologice privind eliberarea, suspendarea si anularea licentelor si a avizelor prevãzute de prezenta lege;  

b) normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectãrii si realizãrii sistemelor de alarmare împotriva efractiei;  

c) documentele specifice necesare executãrii si evidentei serviciului de pazã si modelele acestora;  

d) documentele pentru organizarea si desfãsurarea activitãtilor de pregãtire si atestare a personalului de pazã.  

Art. 70. - Societãtile specializate de pazã si protectie si cele care desfãsoarã activitãti de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmare împotriva efractiei, înfiintate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, precum si dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiintate pânã la aceeasi datã, sunt obligate ca, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice, sã obtinã licentele si avizele de functionare, completându-si, dupã caz, regulamentele de organizare si functionare cu activitãtile prevãzute de lege.  

Art. 71. - Personalul de pazã care nu a urmat cursurile de calificare în conditiile prevãzute la cap. V si care este încadrat în una dintre formele de pazã prevãzute la sectiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestãrii în conditiile prezentei legi, în termen de un an de la data intrãrii în vigoare a acesteia.  

Art. 72. - (1) Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

(2) La aceeasi datã, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si Hotãrârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogã.  

 

HOTĂRÂRE nr. 1010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1 

Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază, prevăzute în anexa nr. 1. 

Art. 2 

Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, avizarea conducătorilor şi a personalului tehnic al acestora, prevăzute în anexa nr. 2. 

Art. 3 

Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, prevăzute în anexa nr. 3. 

Art. 4 

Se aprobă Documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază şi modelele acestora, prevăzute în anexa nr. 4. 

Art. 5 

Se aprobă Documentele pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi a cursurilor de calificare pentru personalul de pază şi gardă de corp, prevăzute în anexa nr. 5. 

Art. 6 

Nerespectarea prevederilor normelor metodologice şi tehnice prevăzute la art. 1 -3 atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală. 

Art. 7 

(1)Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a)neintroducerea sau nerespectarea modelelor stabilite pentru documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază, prevăzute în anexa nr. 4. 

b)neefectuarea înscrierilor în registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor în ordine cronologică, în maximum 5 zile de la încheierea acestora, conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

c)nefolosirea în serviciu a ecusonului de identificare de către personalul de pază sau gardă de corp; 

d)dotarea personalului de pază ori folosirea de către acesta a cagulelor, măştilor de protecţie a feţei ori a cătuşelor; 

e)nerespectarea regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare de către conducătorii societăţilor specializate în sisteme de alarmă, cu privire la angajarea, pregătirea şi controlul personalului de specialitate;

f)nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3) din normele tehnice prevăzute în anexa nr. 3; 

g)înfiinţarea dispeceratelor de zonă fără avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, ori nerespectarea prevederilor acestuia; 

h)neinformarea imediată a unităţii de poliţie teritoriale cu privire la producerea situaţiilor care pot avea urmări asupra ordinii publice şi siguranţei persoanelor şi cu privire la evenimentele negative înregistrate în legătură cu serviciul de pază. 

(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. 

(3)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora, conform competenţelor ce le revin, potrivit legii. 

(4)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. 

Art. 8 

Anexele nr. 1 -5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

-****- 

 

PRIM-MINISTRU 

ADRIAN NĂSTASE 

Contrasemnează: 

Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor, 

Marian Florian Săniuţă 

Directorul Serviciului Român de Informaţii, 

Alexandru Radu Timofte 

Ministrul finanţelor publice, 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

ANEXA nr. 1:  

NORME METODOLOGICE privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază 

ANEXA nr. 2:  

NORME METODOLOGICE privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, avizarea conducătorilor şi a personalului tehnic al acestora 

ANEXA nr. 3:  

NORME TEHNICE privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei 

ANEXA nr. 4: DOCUMENTELE SPECIFICE necesare executării şi evidenţei serviciului de pază şi modelele acestora 

Art. 1 

Documentele specifice necesare în vederea executării şi evidenţei serviciului de pază sunt: 

a)registrul buletinul posturilor - pentru obiective la care sistemul de pază este format din 3 sau mai multe posturi de pază, situaţie în care se vor numi unul sau mai mulţi şefi de tură, şef de obiectiv ori şef de serviciu, după caz, din partea beneficiarului, în cazul pazei proprii, sau din partea prestatorului de servicii, în cazul societăţilor specializate de pază şi protecţie care vor coordona activităţile specifice şi vor colabora cu conducerea unităţii păzite, împreună cu care stabilesc măsurile cele mai eficiente; 

b)registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului, folosit la fiecare post de pază; 

c)registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea armamentului, folosit în posturile de pază înarmate; 

d)registrul de evidenţă acces persoane; 

e)registrul de evidenţă acces autovehicule, dacă este cazul; 

f)registrul de evidenţă acces căi ferate uzinale - C.F.U., dacă este cazul; 

g)registrul de evidenţă a mişcării armamentului păstrat la camera de armament; 

h)registrul de control, în care se consemnează controalele efectuate de reprezentanţii beneficiarului şi ai prestatorului; 

i)registrul unic de control, în care se consemnează controalele efectuate de lucrătorii de poliţie sau de jandarmerie, după caz; 

j)registrul de evenimente; 

k)registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor. 

Art. 2 

(1)Documentele folosite în serviciul de pază, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 lit. g) şi k), se numerotează şi se înregistrează la secretariatul unităţii păzite. 

(2)Registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor şi registrul de evidenţă a mişcării armamentului folosit în serviciu se numerotează şi se înregistrează anual la serviciile poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz. 

Art. 3 

Modelele documentelor specifice folosite în serviciul de pază sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 a) - 4 k), care fac parte integrantă din prezenta anexă. 

ANEXA nr. 4a: ORGANIZAREA serviciului de pază în ziua de ................ la obiectivul ................

- Model de Buletin al Posturilor - 

 

Nr. crt. Numărul şi felul postului Orele de executare a serviciului Numele şi prenumele personalului de pază care execută serviciul în post Semnătura 

La intrarea în post La ieşirea din post 

 

 

 

ANEXA nr. 4b: PROCES - VERBAL 

- Modelul de proces-verbal de predare-primire a serviciului - 

PROCES - VERBAL 

Încheiat astăzi ........................... ora ............... la postul nr. .................. din obiectivul ............................................................ 

Noi, agenţii de pază ................................ şi ............................................. am procedat primul la predarea şi secundul la primirea postului după cum urmează: ................................................................................ 

 

Am predat Am primit 

ANEXA nr. 4c: PROCES - VERBAL 

- Modelul de proces-verbal de predare-primire a serviciului înarmat - 

PROCES - VERBAL 

Încheiat astăzi ........................ ora ................. la postul nr. .................... din obiectivul .......................................................... 

Noi, agenţii de pază ..................................... şi ............................................ am procedat primul la predarea şi secundul la primirea postului după cum urmează: ....................................................................... 

S-a predat arma ........................ model ........................ seria ................. nr. .............. cu ........................... cartuşe şi accesoriile aferente. 

Menţiuni cu privire la starea tehnică a armamentului şi muniţiei .................................................... 

 

Am predat Am primit 

ANEXA nr. 4d: Model Registru de Evidenţă a accesului persoanelor la obiectivul ..................... 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Seria şi numărul actului de identitate Destinaţia Ora sosirii Ora plecării Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

ANEXA nr. 4e: Model Registru de Evidenţă a accesului autovehiculelor la obiectivul ............... 

 

Nr. crt. Nr. Auto Numele şi prenumele conducătorului auto sau delegatului Seria şi numărul actului de identitate Destinaţia Ora sosirii Ora plecării Nr. avizului sau facturii Obs 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

ANEXA nr. 4f: Model Registru de Evidenţă a accesului pe căile ferate uzinale la obiectivul ........................................ 

 

Nr. crt. Ora sosirii Specificaţia din scrisoarea de trăsură Numărul vagonului (vagoanelor) Existenţa sigiliului şi starea Numărul şi seria scrisorii de trăsură Ora plecării Obs 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

ANEXA nr. 4g: Model Registru de Evidenţă a mişcării armamentului - 

 

Nr. crt. Denumirea şi seria armei Nr. de cartuşe alocate Data şi ora primirii Nume şi prenume Semnătura de primire Data şi ora restituirii Nume şi prenume Semnătura persoanei căreia i se restituie Obiectivul în care se află armamentul Obs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

ANEXA nr. 4h: Model Registru de Control la obiectivul ................................. 

Nr. crt. Data şi ora controlului Numele, prenumele şi funcţia Constatări 

0 1 2 3 

 

 

 

ANEXA nr. 4i: Model Registru Unic de Control la obiectivul .................................. 

 

Nr. crt. Data şi ora controlului Nume, prenume şi unitatea din care face parte Constatări Măsuri 

0 1 2 3 4 

 

 

ANEXA nr. 4j: RAPORT DE EVENIMENT Nr. ............... din ............................. 

- Model pentru Registrul de evenimente - 

RAPORT DE EVENIMENT Nr. ............... din ............................. 

Subsemnatul (subsemnaţii) ............................................................. (numele şi prenumele) în calitate de ................................................ (agent pază, controlor acces, etc.), aflat (aflaţi) în serviciul de pază la ........................................................... (societatea comercială, instituţia), postul nr. ........................, am constatat că: 

Azi ......................................................, la ora ..........................., numitul (numiţii) ................................................................................ a (au) fost surprins (surprinşi) în timp ce ........................................................... (se va descrie fapta comisă, bunurile recuperate şi măsurile luate în legătură cu acestea) 

Cazul a fost sesizat la ........................................................... (se va indica forul şi persoana sesizată) 

Semnătura, 

ANEXA nr. 4k: Model Registru special pentru păstrarea evidenţei contractelor la S.C. .......................... 

 

Nr. crt. Data şi numărul contractului de prestări servicii Obiectul contractului (pază, gardă de corp, transport valori) Durata contractului Beneficiar (denumire şi adresă) Număr posturi prevăzute pe schimburi Număr personal de pază alocat Data încetării raporturilor contractuale şi motivul Obs 

 

 

NOTĂ: Documentul are caracter de confidenţialitate şi se păstrează de conducătorul societăţii la sediul acesteia. 

ANEXA nr. 5: DOCUMENTELE pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi a cursurilor de calificare pentru personalul de pază si gardă de corp 

Art. 1 

(1)Personalul de pază şi gardă de corp care a obţinut avizul organelor de poliţie sau de jandarmerie, după caz, să deţină şi să folosească în interesul serviciului arme de foc şi muniţii are obligaţia de a executa activităţi de pregătire profesională specifică privind modul de deţinere şi uzul de armă. 

(2)Pregătirea se execută de către conducerea persoanei juridice, pe baza tematicii pe care o întocmeşte anual, aprobată de organele de poliţie sau de jandarmerie, după caz. 

Art. 2 

Pregătirea profesională specifică pentru personalul de pază neînarmat se realizează prin convocări lunare, pe baza unei tematici anuale, avizată de conducerea persoanei juridice. 

Art. 3 

Planurile de învăţământ şi planurile tematice ale disciplinelor cursurilor de calificare pentru ocupaţiile de agent de pază şi ordine - cod 5169.1.1 din Nomenclatorul calificărilor se avizează de Inspectoratul General al Poliţiei Române, Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române sau Serviciul de Protecţie şi Pază, după caz. 

Art. 4 

În vederea avizăriii, solicitanţii depun la instituţiile menţionate la art. 3 următoarele documente: 

a)statutul sau actul constitutiv al societăţii specializate de pază şi protecţie sau al persoanei juridice, din care să rezulte că au înscris în obiectul de activitate această prestaţie conform codului CAEN 8042; 

b)planurile de învăţământ şi planurile tematice conform anexei nr. 5A, care face parte integrantă din prezenta anexă; 

c)lista nominală cu formatorii, împreună cu C.V.-urile şi copiile actelor de studii ale fiecăruia; 

d)documentele din care să rezulte că organizatorul are asigurată baza materială necesară desfăşurării unui curs de pregătire: spaţii pentru orele de curs, pentru pregătirea fizică şi asigurarea executării şedinţelor de tragere cu armamentul; 

e)lista documentelor de învăţământ aflate la dispoziţie. 

Art. 5 

Întreaga documentaţie se depune în 3 exemplare. 

ANEXA nr. 5A:  

I._ 

PLANUL DE PREGĂTIRE PENTRU CURSUL DE CALIFICARE "AGENT PAZA ŞI ORDINE" (Cod 5169.1.1) 

AVIZAT 

Nr. Crt. Disciplina Ore alocate % Obs. 

1. Pregătirea profesionala specifica. 57 15,8  

2. Pregătire juridica (legislaţie) generală. 25 6,9  

3. Pregătire tehnica specifica: 

- cunoaşterea armamentului; 

- instrucţia focului; 

- tragere cu armamentul; 

- cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de radio şi telecomunicaţii; 

- cunoaşterea şi folosirea PSI; 

- acordarea primului ajutor. 23 6,4  

4. Pregătirea fizica. 15 4,2  

5. Practica în serviciul de pază. 240 66,6  

TOTAL ORE DE CURS 360 100  

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 

II._ 

AVIZAT 

PLAN TEMATIC Pentru pregătirea profesionala specifica 

 

Nr. Crt. Denumirea temei Expunere Dezbatere Aplicaţii Total ore alocate 

1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de pază în România: 

- reglementarea juridică; 

- formele de pază; 

- paza transportului unor valori importante; 

- atribuţiile M.A.I (poliţiei); 

- regimul de sancţiuni. 2 - - 2 

2. Sistemul de pază şi dispozitivul de pază: 

- sistemul de pază; 

- componentele sistemului de pază; 

- planul de pază. 2 - - 2 

3. Mijloacele tehnice folosite în pază: 

- mijloace mecano-fizice de protecţie; 

- mijloace electronice; 

- dispeceratul de monitorizare a alarmelor de efracţie. 2 - - 2 

4. Postul şi agentul de pază: 

- locul, rolul şi importanţa postului de pază; 

- amenajarea şi dotarea postului de paz; 

- agentul de pază, condiţii de încadrare, pregătire, echipare şi dotare cu mijloace de autoapărare 2 - - 2 

5. Obligaţiile şi drepturile personalului de pază 2 - - 2 

6. Atribuţiile si răspunderile personalului din serviciul de pază: 

- la intrarea în serviciu; 

- pe timpul serviciului; 

- la ieşirea din serviciu. 2 - - 2 

7. Documentele folosite în serviciul de pază şi modul de utilizare a acestora: 

- buletinul posturilor; 

- registrul cu procese verbale de predare-primire a serviciului; 

- registrul cu procese verbale de predare-primire a armamentului din post; 

- registrul de evidenţă a accesului persoanelor; 

- registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor; 

- registrul de evidenţă a accesului pe căile ferate uzinale; 

- registrul de evidenţă a mişcării armamentului; 

- registrul de control; 

- registrul unic de control; 

- registrul de evenimente. 2 - - 2 

8. Măsuri de pază, îndeplinirea exemplară a acestora-condiţie obligatorie pentru asigurarea eficienţei serviciului de pază: 

- paza obiectivului; 

- paza transport valori; 

- securitatea financiar-bancară; 

- garda de corp; 

- intervenţia la alarmele de efracţie si hold-up. 4 2 - 6 

9. Accesul in obiectiv. Controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport: 

- reglementarea accesului; 

- controlul persoanelor;

- controlul bagajelor; 

- controlul mijloacelor de transport. 2 - - 2 

10. Modul de acţiune a agentului de pază în diverse situaţii: 

- atac asupra obiectivului 

- agresiuni verbale şi fizice asupra agentului de pază; 

- calamităţi naturale; 

- avarii industriale; 

- catastrofe (incendii, explozii); 

- conflicte de munca; - alte situaţii. 2 2 - 4 

11. Modul de acţiune a agentului de pază pentru imobilizarea si predarea făptuitorului. 

- reţinerea şi imobilizarea; 

- predarea infractorilor; 

- conservarea probelor; 

- întocmirea raportului de eveniment. 2 2 - 4 

12. Regimul armelor de foc şi al muniţiilor: 

- reglementarea juridică; 

- categorii de arme de foc; 

- deţinerea, portul şi folosirea armelor militare pentru autoapărare; 

- formele de deţinere; 

- condiţiile de păstrare a armelor şi muniţiilor; 

- predarea-primirea armelor de foc şi muniţiilor; 

- uzul de armă; 2 2 - 4 

13. Uzul de armă: Legea 17/1996 

2 2 - 4 

14. Paza transportului de valori importante: 

- planul de pază pentru transport valori; 

- modul de acţiune în diverse situaţii. 2 1 - 3 

15. Garda de corp: 

- noţiune; 

- atribuţiile agentului de pază; 

- dotarea cu mijloace de autoapărare şi folosirea acestora; 

- modul de acţiune în diferite situaţii. 2 2 - 4 

16. Modul de acţiune a echipajelor mobile ce asigură intervenţia la obiectivele monitorizate prin dispeceratele de zona: 

- dotarea şi echiparea; 

- anunţarea evenimentului şi deplasarea; 

- modul de acţiune în diverse situaţii. 2 - - 2 

17. Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de apărare din dotare: 

- folosirea bastonului de cauciuc (tomfa); 

- folosirea sprayului iritant lacrimogen; 

- alte mijloace. 2 2 - 4 

18. Principalele reguli şi norme de comportament ale agentului de pază: ţinuta, conversaţia, relaţiile cu personalul firmei, cu beneficiarii şi publicul. 2 - - 2 

19. Trăsăturile psihice de bază ale agentului de pază: 

- atenţia, curajul, stăpânirea de sine; 

- teama, frica, stresul; 

- tehnici psihologice de învingere a acestor stări. 2 - - 2 

20. Trăsăturile psiho-fizice ale infractorului. 

Descrierea infractorului pe baza portretului vorbit 2 - - 2 

TOTAL ORE 42 15 - 57 

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 

III._ 

AVIZAT 

PLAN TEMATIC pentru pregătirea juridica (legislaţie generala) 

 

Nr. crt. Denumirea temei Expunere Dezbatere Aplicaţii Total ore alocate 

1. Proprietatea şi regimul juridic al acesteia. 

Răspunderile agenţilor de pază privind respectarea şi apărarea proprietăţii. 2 - - 2 

2. Infracţiunea şi contravenţia 2 - - 2 

3. Infracţiuni contra patrimoniului: 

- furtul 

- tâlhăria 

- abuzul de încredere 

- gestiunea frauduloasă

- distrugerea 3 - - 3 

4. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: 

- neglijenţa în păstrarea secretului de serviciu 

- luarea de mită; 

- darea de mită; 

- purtarea abuzivă 

- calomnia 

- insulta 

- neglijenţa în serviciu 3 - - 3 

5. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege: 

- nerespectarea regimului armelor de foc şi al muniţiilor; 

- nerespectarea regimului materialelor radioactive, toxice si otrăvitoare; 

- nerespectarea regimului materialelor explozive 

- nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri 2 - - 2 

6 Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii: 

- omorul 

- uciderea din culpa 

- lovirea sau alte violenţe 

- vătămarea corporală 

- loviturile cauzatoare de moarte 

- vătămarea corporală din culpă 2 - - 2 

7. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: 

- lipsirea de libertate în mod ilegal 

- violarea de domiciliu 

- ameninţarea 

- şantajul violarea secretului corespondenţei 2 - - 2 

8. Contravenţii săvârşite de personalul de pază şi sancţionarea acestora 2 - - 2 

9 Obligaţiile ce revin agentului de pază în cazul constatării unei infracţiuni flagrante. Paza locului faptei. 

Mijloace materiale de proba, păstrarea şi conservarea acestora. 3 (ofiţer politie) - - 3 

10. Legitima apărare 2 - - 2 

11. Noţiuni de legislaţia muncii: 

- contractul de muncă; 

- drepturi, recompense, sancţiuni; 

- abateri disciplinare; 

- desfacerea contractului de muncă; 2 - - 2 

Total ore 25 - - 25 

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 

IV._ 

AVIZAT 

PLAN TEMATIC pentru pregătirea tehnica specifica a agenţilor de paza înarmaţi 

 

Nr. Crt. Denumirea Temei Expunere Dezbatere Aplicaţii Total ore alocate 

1. Armamentul din dotarea agentului de pază. Tipuri, descriere, caracteristici tehnico-tactice. 2 - 2 4 

2. Instrucţia focului 2 - 1 3 

3. Tragere cu armamentul din dotare - 2 şedinţe 7 7 

4 Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de telefonie şi radiocomunicaţii din dotare. 2 2 - 4 

5. Măsuri ce trebuie luate de agentul de paza în caz de incendiu. Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor PSI-Decretul 400/1981. 

2 - 1 3 

6. Primul ajutor în caz de fracturi, luxaţii, stop cardio - respirator, plăgi prin tăiere sau împuşcare 2 - - 2 

TOTAL ORE 10 2 11 23 

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 

V._ 

AVIZAT 

PLAN TEMATIC pentru pregătirea fizică 

 

Nr. crt. Activitatea Modalităţi de desfăşurare Total ore 

Expunere Dezbatere Aplicaţii  

1. Elemente tehnice comune mijloacelor autoapărării fizice: 

- însuşirea procedeelor de cădere 

- pararea şi eschiva în apărare - - 1 1 

2. Doborârea atacatorului: 

- prinderea şi dezechilibrarea

- aruncarea peste sold 

- aruncarea peste umăr - - 1 1 

3. Procedee tehnice de luxaţie: 

- la nivelul degetelor mâinii; 

- la nivelul cotului; 

- la nivelul genunchilor; 

- la nivelul vertebrelor cervicale. - - 2 2 

4. Procedee tehnice de strangulare: 

strangulare in cruce 

strangularea carotidei 

strangularea cu antebraţul de la spate - - 1 1 

5. Tehnica loviturilor in atac si apărare 

- poziţii de lupta 

- distanta in lupta cu atacatorul 

- deplasări in poziţiile de lupta 

- lovitura cu pumnul la cap (bărbie) 

- lovitura cu pumnul la corp 

- lovitura cu vârful degetelor asupra ochilor, gatului sau abdomenului 

- lovituri cu muchia palmei 

- lovituri date cu cotul mâini 

- lovituri cu genunchiul 

- lovituri cu piciorul de pe loc si din săritura 

- combinaţiile de lovituri - - 2 2 

6. Verificarea însuşirii elementelor tehnice specifice. Procedeelor învăţate 

- exerciţiile 1-5 - - 1 1 

7. Lupta de autoapărare la atacurile cu obiecte tăietor-înţepătoare: 

- lovitura de cuţit 

- lovitura laterala de cuţit 

- lovitura de cuţit la corp 

- lovitura de cuţit de jos în sus 

- lovitura de cuţit la corp din spate 

- lovitura de cuţit prin împungere - - 2 2 

8. Lupta de autoapărare în cazul atacurilor cu obiecte contondente: 

- lovitura de sus in jos la cap 

- lovitura laterali la cap şi corp 

- lovitura prin împungere - - 2 2 

9. Lupta de autoapărare la ameninţare cu arma de foc: 

- ameninţarea cu pistolul, din faţă 

- ameninţarea cu pistolul, din lateral 

- ameninţarea cu pistolul, din spate - - 1 1 

10. Verificarea însuşirii elementelor tehnice specifice luptei de autoapărare 

- exerciţiile 7-9 - - 2 2 

Total ore - - 15 15 

Nota: 

Pentru însuşirea deprinderilor motrice specifice autoapărării, instructorul va folosi la fiecare şedinţa de instruire metoda explicaţiei, metoda demonstrării si metoda exerciţiului descompus si global. Cursanţii, prin studiu individual, vor exersa anumite elemente si procedee tehnico-tactice in scopul consolidării lor. 

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 

VI._ 

AVIZAT 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE 

Scop: formarea si consolidarea priceperilor si a deprinderilor practice de executare a serviciului de paza persoane, obiective, bunuri si valori. 

Durata: 240 de ore prin activităţi practice controlate. 

Loc: in obiectivele beneficiare ale serviciului de paza asigurat de către Societate 

 

Nr. crt. Activitatea Locul Responsabil  

1. Participarea la recunoaşterea unui obiectiv ce urmează a fi luat sub pază, urmărindu-se însuşirea principalelor elemente ale planului de pază şi cunoaşterea documentelor postului de pază La un obiectiv ce urmează a fi luat sub pază Şef curs şef obiectiv  

2. Verificarea însuşirii, cunoaşterii consemnului postului, a obligaţiilor ce revin agenţilor de pază înainte de a intra în serviciu, pe timpul serviciului şi la ieşirea din serviciu (posturi fixe, acces obiectiv) La obiectivul unde se execută practica Şef curs, şefi obiective

3. Exerciţiu cu tema: Accesul în obiective. Controlul persoanelor (legitimarea), controlul bagajelor şi autovehiculelor, documentele care se întocmesc la descoperirea bunurilor sustrase din obiectiv La obiectivul unde se execută practica Şef curs, şefi obiective  

4. Pânda şi flagrantul, procedee folosite în munca de pază. Modul de organizare şi executare a acestor activităţi. Documentele care se întocmesc la realizarea flagrantului. Conservarea probelor. La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, şef curs, şefi obiective  

5. Instructaj în portul şi folosirea armamentului din dotarea agenţilor de pază şi escortă transport valori La obiectivul unde se execută practica Şefi obiective  

6. Instrucţia focului La sala de curs Şef curs  

7. Cunoaşterea, folosirea şi întreţinerea mijloacelor tehnico-operative folosite în activitatea de pază. Învăţarea procedeelor de comunicare prin coduri şi parole. Protecţia comunicărilor prin mijloace tehnice. La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, şef curs, şefi obiective  

8. Garda de corp, instruirea agenţilor de pază, dotarea cu mijloace de autoapărare şi folosirea acestora, modul de acţiune în diferite situaţii La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, responsabili PSI, şef curs, şefi obiective, asistent medical  

9. Modul de acţiune a echipajelor mobile ce asigură intervenţia la obiectivele monitorizate pentru dispeceratele de zonă. Dotarea şi echiparea, anunţarea evenimentului şi deplasarea. Rezolvarea situaţiilor operative. La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, responsabili PSI, şef curs, şefi obiective, asistent medical  

10. Simularea următoarelor momente operative: 

a) Incendiu la o secţie a obiectivului 

b) Explozia unui recipient cu substanţe toxice; 

c) Scurtcircuit la un transformator electric; 

d) Inundarea subsolului clădirii datorită spargerii unei conducte de alimentare cu apă; 

e) Deteriorarea gravă a clădirii în urma unui cutremur de mare intensitate; 

- evenimentele au avut loc pe timp de zi, iar unele pe timp de noapte (d, e); 

- victime (raniti si decedaţi) 

- însuşirea acordării primului ajutor. La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, responsabili PSI, şef curs, şefi obiective, asistent medical  

11. Simularea următoarelor situaţii, pe timp de zi: 

- producerea unor altercaţii în apropierea obiectivului; 

- forţarea intrării in obiectiv; 

- parcarea unor autoturisme in apropierea obiectivului; 

- acţiuni stradale violente in zona obiectivului; 

- atac asupra obiectivului. La obiectivul unde se execută practica Şef curs, şefi obiective  

12. Descrierea unei persoane pe baza semnalmentelor statice şi dinamice, identificarea unei persoane după fotografie; redarea altor amănunte necesare identificării - evidenţierea capacităţii de memorare a agentului de pază La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, şef curs, şefi obiective  

13. Paza bunurilor şi valorilor pe timpul transportului acestora. Momente operative: 

- existenţa documentelor ce reglementează transportul; } 

- controlul mijlocului de transport; 

- natura şi valoarea bunurilor (valorilor) care se vor transporta; 

- funcţionarea mijloacelor de alarmă şi legătura radio; 

- existenţa încuietorilor de siguranţă; 

- asigurarea cu combustibil; 

- itinerarii (de baza si variante); 

- starea conducătorului auto; 

- stabilirea numărului de agenţi pentru escortă; 

- instruirea personalului de paza in vederea misiunii 

- mod de acţiune in diferite situaţii (defectarea autodubei, ambuteiaje, cataclisme, atac armat etc.) Efectivele vor fi repartizate pe obiective şi vor participa efectiv la aceste activităţi împreuna cu agenţii specializaţi în aceste misiuni Cadre de conducere, şef curs, şefi obiective transport valori  

14. Reluarea în scopul fixării şi verificarea exerciţiilor 2, 3 si 4. Cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice vor fi apreciate cu note de către instructorii de practică. La obiectivul unde se execută practica Şef curs şefi obiective  

15. Concurs de cunoaştere a armamentului din dotare. La obiective Şefi obiective  

16. Instructaj în folosirea mijloacelor de autoapărare din dotare. Documente care se întocmesc în urma folosirii acestora. La obiectivul unde se execută practica Şefii de obiective  

17. Reluarea în scop de fixare şi verificare a însuşirii cunoştinţelor şi formării deprinderilor a exerciţiilor 11 si 12. Abilităţile şi cunoştinţele acumulate de cursanţi vor fi apreciate cu note (calificative) de către instructorii de practică. La obiectivul unde se execută practica Şef curs şefi de obiective  

18. Reluarea exerciţiilor 13 si 14. Instructorii vor urmări nivelul cunoştinţelor şi priceperilor cursanţilor în soluţionarea momentelor operative create, eliminarea unor imperfecţiuni teoretice, a unor erori sau simplificări din partea acestora. Notele instructorilor de practică să reflecte calitatea şi gradul de performanţă atins de cursant, măsura în care aceştia corespund cerinţelor şi exigenţelor misiunilor de pază a persoanelor, bunurilor si valorilor La obiectivul unde se executa practica Cadre de conducere, şef curs, şefi obiective

19. Întocmirea lucrărilor scrise şi studiul individual în vederea susţinerii examenului de absolvire a cursului de calificare. La sala de curs Şef curs  

Examen de absolvire a cursului 6  

Total ore activităţi practice 240  

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 722 din data de 10 august 2004 

 

 

ANEXA 1 

NORME METODOLOGICE din 25 iunie 2004 privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază 

CAPITOLUL I: Eliberarea şi reînnoirea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie 

SECŢIUNEA 1: Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, care solicită licenţa după data intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

Art. 1 

Societăţile specializate de pază şi protecţie, denumite în continuare societăţi, se înfiinţează în condiţiile legii şi funcţionează cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

Art. 2 

(1)Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, conducătorii societăţilor trebuie să depună la inspectoratul judeţean de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul social societatea, următoarele documente: 

a)cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, prin care se solicită licenţierea pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute de lege, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea societăţii, adresa sediului social/administrativ, telefon, fax; 

b)aviz de principiu eliberat de inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială va funcţiona societatea, referitor la obiectul de activitate, denumirea societăţii, avizarea asociatului/asociaţilor şi personalului de conducere, obţinut înaintea înmatriculării acesteia la oficiul registrului comerţului, aviz care rămâne valabil pentru licenţiere. Verificările în vederea avizării vor fi extinse şi asupra soţului, soţiei sau persoanei cu care coabitează asociatul/asociaţii şi personalul de conducere, sub aspectul cunoaşterii preocupărilor acestora, modului de comportare în societate şi antecedentelor penale; 

c)documentele de constituire a societăţii potrivit legislaţiei comerciale şi certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului; 

d)copii ale documentelor de identitate, studii şi curriculum vitae ale asociaţilor şi administratorilor; 

e)certificate medicale şi de atestare psihologică eliberate de unităţi autorizate, care să certifice capacităţile şi disponibilităţile conducătorilor societăţii pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

f)documente din care să rezulte că personalul de conducere posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, respectiv atestate de absolvire a unor cursuri de calificare sau adeverinţe din care să rezulte că a profesat minimum un an în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor. Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 

g)declaraţie pe propria răspundere, autentificată, a asociatului/asociaţilor cu privire la disponibilitatea financiară a societăţii de a asigura dotarea cu uniformă şi mijloace individuale de autoapărare şi prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoaştere şi identificare, a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, a sistemelor de cronometrare şi numărare, a centralelor de supraveghere, a dispeceratelor, a tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii în funcţie de obiectul de activitate; 

h)declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/ administratorilor că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea; 

i)prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu planşele fotografice ale acestora, şi a notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General ai Municipiului Bucureşti de faptul că societatea va avea sediul în zona de responsabilitate a acestora; 

j)prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare; 

k)regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor care va avea următoarea structura: 

I.dispoziţii generale; 

II.structura organizatorică a societăţii; 

III.condiţii de angajare, cu respectarea legislaţiei muncii şi a prevederilor Legii nr. 333/2003; 

IV.pregătirea personalului şi controlul acestuia în serviciu; 

V.atribuţiile personalului societăţii, pe categorii: asociat, administrator, director executiv, şef de compartiment, şef de punct de lucru, şef de obiectiv, şef de tură, agent de pază, agent de însoţire transport bunuri şi valori, gardă de corp, servicii de consultanţă;

VI.dotarea personalului cu mijloace de protecţie şi autoapărare, în conformitate cu prevederile legale; 

VII.dispoziţii finale, care să prevadă: precizări cu privire la colaborarea, în limitele legii, cu autorităţile publice competente, pentru a sesiza evenimentele negative în legătură cu serviciul de pază, precum şi informaţiile ce vizează siguranţa naţională a României; angajarea de a nu face concurenţă neloială şi a nu implica personalul în acţiuni ilegale; obligaţia de a comunica în termen de 15 zile Inspectoratului General al Poliţiei Române şi serviciului poliţiei de ordine publică competent teritorial modificările produse în organizarea, structura, adresa sediului, telefonul sau faxul societăţii ori încetarea sau întreruperea activităţii; obligaţia de a informa trimestrial serviciul de specialitate teritorial de poliţie despre activitatea desfăşurată. 

(2)Persoanele angajate trebuie să transmită de îndată conducătorilor firmei datele şi informaţiile obţinute care vizează siguranţa naţională şi să comunice modul şi împrejurările în care au intrat în posesia lor. Conducătorii au obligaţia de a informa, la rândul lor, Serviciul Român de Informaţii sau alte autorităţi cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale şi de a pune la dispoziţia acestora suporturile pe care sunt fixate datele respective. Se interzic copierea, multiplicarea sau transmiterea acestor date şi informaţii de către cel care intră în posesia lor, precum şi comunicarea, sub orice formă, altor persoane fizice sau juridice neautorizate. 

(3)Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în xerocopie, în 4 exemplare. 

Art. 3 

Licenţa de funcţionare se acordă numai în situaţia în care toţi conducătorii societăţii sau reprezentanţii persoanelor juridice îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi au obţinut avizul Poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentată pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţională a României. 

SECŢIUNEA 2: Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie autorizate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003 

Art. 4 

(1)Pentru obţinerea licenţei de funcţionare a societăţilor autorizate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 333/2003, conducătorii acestora vor depune în termenul prevăzut de lege, la inspectoratele judeţene de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente: 

a)cererea prin care se solicită eliberarea licenţei; 

b)copie a certificatului constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului, privind situaţia actuală a societăţii; 

c)dovada cu activităţile în derulare şi numărul de angajaţi, cu precizarea numărului celor care au obţinut certificatul de calificare; 

d)certificat de înmatriculare, de tip nou, de la oficiul registrului comerţului; 

e)prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, prezentarea mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoaştere şi identificare a dispeceratelor şi centrelor de supraveghere, a sistemelor de alarmă folosite împotriva efracţiei, a tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului şi altor mijloace tehnice din dotare; 

f)prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu planşe fotografice ale acestora; 

g)prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare; 

h)regulamentul propriu de organizare şi funcţionare reactualizat în condiţiile prevăzute în secţiunea 1; 

i)regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi autorizaţia în baza căreia a funcţionat, în original, în vederea retragerii; 

j)certificatul de cazier fiscal şi dovada achitării taxelor şi impozitelor; 

k)declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/ administratorilor că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea; 

l)prezentarea notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul că societatea are sediul în zona de responsabilitate a acestora. 

(2)Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în xerocopie, în 4 exemplare. 

Art. 5 

(1)Licenţa de funcţionare se acordă numai în situaţia în care toţi conducătorii societăţii sau reprezentanţii persoanelor juridice îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi au obţinut avizul din partea organelor de poliţie. 

(2)Pentru societăţile care nu au activitate în derulare ori structura de personal conform regulamentelor proprii nu se acordă licenţă de funcţionare. 

(3)Societăţile care şi-au încetat sau întrerupt activitatea pentru care aii fost licenţiate, pe o perioadă mai mare de 6 luni, vor depune licenţele la serviciile poliţiei de ordine publică teritoriale, pentru a fi păstrate în evidenţa pasivă până la reluarea activităţii. 

Art. 6 

După expirarea termenului prevăzut de art. 70 din Legea nr. 333/2003, autorizaţiile eliberate în perioada 1996-2003 sunt nule de drept. 

SECŢIUNEA 3: Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate de pază şi protecţie 

Art. 7 

Societăţile pot solicita, prin inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică reînnoirea la fiecare 3 ani a licenţei de funcţionare, prezentând în acest sens următoarele documente:

a)cererea prin care se solicită reînnoirea licenţei; 

b)dovada activităţilor aflate în derulare şi numărul de angajaţi; 

c)cazierul fiscal şi dovada achitării taxelor şi impozitelor; 

d)dovada achitării taxei de licenţiere; 

e)prezentarea listei cu materialele şi tehnica ce face parte din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de activitate; 

f)copie a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului privind situaţia actuală a societăţii; 

g)licenţa în original. 

Art. 8 

În cazul eliberării şi reînnoirii licenţelor societăţilor, avizul Serviciului Român de Informaţii este obligatoriu. 

Art. 9 

Societăţile care solicită eliberarea ori reînnoirea licenţei pot avea ca obiect de activitate numai activităţile prevăzute de Legea nr. 333/2003. 

Art. 10 

Reînnoirea licenţelor se poate solicita cu cel puţin 5 luni înaintea expirării termenului de valabilitate. 

CAPITOLUL II: Suspendarea dreptului societăţilor specializate de pază şi protecţie de a încheia noi contracte şi de a angaja personal 

Art. 11 

Unitatea din care face parte agentul care constată săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. gj din Legea nr. 333/2003, care atrage suspendarea pe o perioadă de la o lună la 3 luni a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal, comunică despre aceasta, după achitarea sancţiunii contravenţionale aplicate sau după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia împotriva procesului-verbal de contravenţie, serviciului poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială se află sediul social al societăţii care ţine evidenţa acestora sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea dispunerii măsurilor legale. 

Art. 12 

La înregistrarea a cel puţin două astfel de contravenţii în interval de 3 luni, serviciul poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza raportului cu sancţiunile aplicate şi motivaţia acestora, dispune, în funcţie de gravitatea faptelor, suspendarea dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal pe o perioadă de la o lună la 3 luni, comunicând măsura Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii, oficiului registrului comerţului, inspectoratului teritorial de muncă, precum şi societăţii în cauză, data de la care începe să curgă termenul de suspendare şi durata acesteia. 

CAPITOLUL III: Anularea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate de pază şi protecţie 

Art. 13 

(1)În cazul în care se constată săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute de art. 62 din Legea nr. 333/2003, retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii ori neprezentarea pentru reînnoirea licenţei în termenul prevăzut de lege, Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, instanţa de judecată va dispune anularea licenţei. 

(2)Inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, sesizat/sesizată de săvârşirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenţei, în termen de 30 zile, va efectua cercetări şi va stabili împrejurările comiterii faptei. În caz de confirmare, dosarul împreună cu licenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale societăţii vor fi înaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al Poliţiei Române, care în termen de 10 zile va dispune. 

Art. 14 

(1)Măsura anulării licenţei se comunică societăţii sancţionate, Serviciului Român de Informaţii, inspectoratului judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care a făcut propunerea şi la oficiul registrului comerţului teritorial. 

(2)Licenţierea societăţilor cărora Ie-a fost anulată licenţa se poate solicita la un an după rămânerea definitivă a măsurii. 

(3)Pierderea ori deteriorarea licenţei de funcţionare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

CAPITOLUL IV: Avizarea conducătorilor societăţilor specializate de pază şi protecţie 

Art. 15 

Conducătorii societăţilor numiţi după licenţierea acestora depun la inspectoratele judeţene de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul societăţile, următoarele documente: 

a)cerere prin care se solicită avizarea, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea societăţii, adresa sediului social sau administrativ, telefon, fax; 

b)copii ale documentelor de identitate, studii, pregătire şi curriculum vitae ale asociatului sau asociaţilor, precum şi ale persoanelor care urmează să asigure conducerea operativă a activităţilor de pază, îndeplinind funcţii de administrator, director executiv ori alte funcţii similare; 

c)documente din care să rezulte calitatea sau funcţia pe care urmează să o deţină în societate; 

d)declaraţiile pe propria răspundere că nu a făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu a colaborat cu acestea; 

e)certificatul de cazier judiciar. 

Art. 16 

Condiţiile de avizare prevăzute de lege sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea determină neacordarea avizului.

Art. 17 

Avizul este obligatoriu, iar termenul de emitere al acestuia este de 30 de zile şi se comunică persoanelor menţionate, fără ca avizul negativ să fie motivat. 

Art. 18 

Avizul este obligatoriu şi pentru directorii sucursalelor şi ai punctelor de lucru. 

CAPITOLUL V: Avizarea şi atestarea personalului de pază şi gardă de corp 

Art. 19 

Avizarea se solicită de către conducătorul unităţii angajatoare sau al unităţii care organizează cursurile de calificare, prezentând subunităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială domiciliază cel în cauză următoarele documente: 

a)cerere, datată şi înregistrată din partea unităţii angajatoare sau care organizează cursurile de calificare, prin care se solicită avizarea; 

b)copie de pe actul de identitate; 

c)fişa medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru serviciul de pază; 

d)copie de pe ultimul act de studii; 

e)certificatul de cazier judiciar. 

Art. 20 

În raport cu importanţa bunurilor şi valorilor ce urmează a fi protejate, precum şi pentru protecţia persoanelor şi a celor care execută serviciul de gardă de corp, personalul de pază poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică şi alte mijloace de apărare autorizate de legislaţia în vigoare, după avizarea planului de pază sau de transport bunuri şi valori ori a planului de protecţie. 

Art. 21 

Documentele pentru obţinerea avizului poliţiei pentru portarma se depun la serviciile poliţiei de ordine publică din inspectoratele judeţene de poliţie sau din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, situaţie în care se depun documentele prevăzute la art. 19, precum şi rezultatul testării psihologice efectuate la un laborator autorizat. 

Art. 22 

(1)Pentru persoanele care urmează să execute serviciul de pază la unităţi care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes strategic se solicită, pe lângă avizul poliţiei, şi avizul secţiei judeţene a Serviciului Român de Informaţii. 

(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) prezintă şi declaraţii pe propria răspundere că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii sau structuri militare ori paramilitare străine, că nu aii fost pregătite de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe. 

Art. 23 

(1)Angajatorul eliberează ordinul de serviciu pentru portarma, care se vizează anual de către serviciul poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie sau de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz. 

(2)Ordinul de serviciu pentru portarma trebuie să cuprindă: numele de familie şi prenumele personalului de pază, seria şi numărul actului de identitate, funcţia deţinută, seria şi calibrul armei, cantitatea de muniţie, semnătura conducătorului persoanei juridice şi ştampila, spaţii pentru fotografie şi viza anuală a organelor de poliţie sau a Jandarmeriei Române, după caz. 

Art. 24 

Avizul favorabil poate fi retras când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia şi se comunica societăţii în cauză. 

Art. 25 

Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi de gardă de corp se face după obţinerea avizului din partea organelor de poliţie şi absolvirea cursurilor de calificare, cu o durată minimă de 90 de zile, contra cost, în condiţiile stabilite de autoritatea publică ce răspunde de ocuparea şi formarea profesională. 

Art. 26 

Cursurile de calificare pentru personalul de pază pot fi organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Pază, corpurile gardienilor publici, societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi de persoanele juridice care au înscris ca obiect de activitate codul CAEN 8042, care dispun de formatori calificaţi şi posedă baza materială şi documentară necesară. 

Art. 27 

După susţinerea examenului şi obţinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, absolventului i se eliberează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin inspectoratele judeţene de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, atestatul în baza căruia poate exercita profesia de agent de pază sau gardă de corp. 

Art. 28 

În cazul persoanelor atestate profesional, care urmează a fi dotate cu armament, se solicită avizul serviciilor de ordine publică judeţene sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, unde se depune rezultatul testării psihologice efectuate la un laborator autorizat şi cazierul judiciar. 

Art. 29

Pentru agenţii de pază atestaţi, veniţi din alte societăţi, angajatorul solicită certificatul de cazier judiciar. 

Art. 30 

Modelul licenţei de funcţionare este prevăzut în anexa nr. 1A. 

 

Horoscop - Roportalsistem alarma sistem alarma